Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Physical Chemistry of Surfaces and Surface Analytical Techniques
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować metody badania zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni zewnętrznej i powierzchniach granicznych
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U01
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • CE2A_U10
  ma pogłębione umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentu oraz formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • CE1A_U04
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • CE1A_U07
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • TC2A_U08
  potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM2A_U06
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • TC1A_U16
  ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
 • IM1A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
 • CE2A_U13
  ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych
 • CE2A_U15
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, związanego z technologią ceramiki oraz materiałów budowlanych
 • CE2A_U19
  ma umiejętność przygotowania krótkiego doniesienia naukowego w języku angielskim przedstawiającego wyniki własnych badań, posługując się angielską terminologią techniczną