Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Neurobiology of drug dependence
Efekt kształcenia:
Students receive knowledge about bran-drugs of addiction interactions
Powiązania z EKK:
 • CE2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • TC2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • TC1A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii