Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rzeczywista struktura materii
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o defektach kryształów i polikryształów oraz o mechanizmach rekrystalizacji w materiałach, Student zna charakterystyki procesów technologicznych formowania materiałów (odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja).
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W08
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości