Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Laboratorium nowoczesnych materiałów i technologii
Efekt kształcenia:
Student zna wybrane techniki badań i wybrane metody pomiarowe stosowane w fizyce ciała stałego i fizyce materii skondensowanej
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W11
  zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości