Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Korozja materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami.
Powiązania z EKK:
 • TC2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów
 • TC2A_W05
  posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych
 • TC2A_W07
  ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
 • TC2A_W08
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
 • TC2A_W11
  zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada rozszerzoną wiedzę o przemysłowych zagrożeniach środowiska oraz o metodach ich ograniczania zgodnie z wymaganiami BAT
 • IM2A_K07
  prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • TC1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC1A_W10
  ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
 • TC1A_W13
  ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności