Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie gazu skroplonego
Efekt kształcenia:
Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności związane z regazyfikacją LNG i innych problemów technologicznych związanych z LNG.
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej. w tym: - posiada znajomość metod obliczania granic ciągów i funkcji; - posiada umiejętność stosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej do zadań optymalizacyjnych; - posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; - posiada umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o ziemi; - posiada umiejętność abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych
 • IN1A_W02
  ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella
 • IN1A_W03
  ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
 • IN1A_W14
  zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich
 • IN1A_W26
  ma podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej oraz termodynamiki układów wielofazowych
 • IN2A_W15
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: budowy i struktury materiałów, porównywania właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych oraz doboru materiałów stosowanych w inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej