Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer networks
Kod:
UBPJO-093
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Semestr:
letni
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czekierda Łukasz (luke@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czekierda Łukasz (luke@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Understanding of layered models in networking Egzamin
M_W002 Understanding of routing and routing protocols' operation Egzamin
M_W003 Addressing in computer networks Egzamin
Umiejętności
M_U001 Basic onfiguration of computer networks Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Basic network troubleshooting skills Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Understanding of layered models in networking + - - - - - - - - - -
M_W002 Understanding of routing and routing protocols' operation + - - - - - - - - - -
M_W003 Addressing in computer networks + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Basic onfiguration of computer networks - - + - - - - - - - -
M_U002 Basic network troubleshooting skills - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction. OSI/ISO and TCP/IP models
 2. Physical layer of the OSI/ISO model
 3. Data link layer of the ISO/OSI model. Ethernet.
 4. Network layer of the OSI/ISO model.
 5. IP addressing. Static routing
 6. Dynamic routing in IP networks
 7. Transport layer of the OSI/ISO model
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Physical layer of the ISO/OSI model
 2. Basics of Ethernet
 3. VLANs and Spanning Tree Protocol
 4. Introduction to IP. ARP. DHCP
 5. Static routing in IP networks
 6. Configuraion of RIP – a distance-vector dynamic routing protocol
 7. Configuration of OSPF – a link state dynamic routing protocol
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50%: grade for laboratories
50%: grade for the exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Selected RFC documents.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak