Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Popkultura i tożsamość. Lajfstajl, smak i konsumpcja
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HKL-1-116-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Popkultura i tożsamość. Lajfstajl, smak i konsumpcja

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy styli życia. KL1A_W11 Esej,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do styli życia. KL1A_W13 Esej,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat styli życia. KL1A_U03 Esej,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy styli życia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do styli życia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat styli życia. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Dlaczego szare ściany to przejaw dobrego gustu? Skąd moda na lokalne browary? Czy jesteśmy skazani na fitness?

Zajęcia stanowią wprowadzanie do teorii stylów życia — zastanowimy się nad pochodzeniem i przyczyną rozmaitych mód i trendów, które stają się wyznacznikiem tożsamości. W drugiej części kursu uhistorycznimy teorie, które w centrum stawiały związki popkultury i tożsamości. Jak zobaczymy, teorie podlegają takim samym modom, jak inne obszary rzeczywistości.

Treści szczegółowe:

TEORIE:
— dlaczego popkultura i tożsamość? (DuGay, Hall)
— nowoczesna tożsamość jako projekt refleksyjny (Giddens)
— walka smaków (Bourdieu)
— urządzenie seksualności (Foucault)

ANALIZY:
— magazyny lajfstajlowe dla kobiet (McRobbie, Hermes)
— magazyny lajfstajlowe dla mężczyzn (Gauntlett)
— serial postfeministyczny (Arthurs)
— własne 4 kąty? (Krajwski)
— make-over shows (Gill)
— homoseksualność i queer jako styl życia (Sender)
— hipsterzy i anty-mainstream (Grief)

KRYTYKA I UHISTORYCZNIENIE:
— krytyka 1: uhistorycznienie studiów kulturowych i french theory (Nussbaum, Domańska, Fukuyama)
— krytyka 2: wybór jako tyrania (Salecr)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ZALICZENIE KURSU (do wyboru dwie formy):

— indywidualnie: analiza wybranego zjawiska lajfastajlowego z wykorzystaniem teorii omawianych na zajęciach. Temat należy uzgodnić z prowadzącym. Zwrot pracy na przedostatnich zajęciach. Długość 2700 — 3800 słów;

— praca w grupie projektowej: prowadzenie bloga, gdzie pojawią się 4 notatki o długości 650 – 800 słów każda; tematy notatek (do wyboru) zostaną podane na pierwszych i drugich zajęciach; praca w grupie kończy się identyczną oceną dla całego zespołu. Notatki muszę pojawić na 3 dni przed ostatnimi zajęciami;

Ponadto:
— dopuszczalne 2 nieobecności;
— aktywność na zajęciach będzie podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 – 1 stopień.

KRYTERIA OCENY:

Eseje/ blogi oceniane będą według trzech kryteriów: (A) ogólnej wartości naukowej, (B) wykorzystaniu lektur oraz ( C) logiki wywodu i użytych argumentów.

(A) W pierwszej kategorii interesować mnie będzie na ile wpisy są autorskie, oryginalne, pomysłowe. Czy sięgną Państwo po przykłady oczywiste czy bardziej zniuansowane. Można tutaj uzyskać maks. 40 punktów.

(B) W ramach drugiej kategorii przyjrzę się temu jak twórczo odniosą się Państwo do lektur. Czy będą to odniesienia pomysłowe czy tylko poprawne, uzasadnione czy nie zawsze trafione. Tutaj także można uzyskać 40 punktów.

Na koniec (C ) ocenię konstrukcje notatek — czy notatki pisane były w jasny sposób, a wywód przejrzysty. Czy poszczególne rozumowania są poprawne i na ile wspierały cel pracy. Ta kategoria to 20 punktów.

OCENA KOŃCOWA:

100 – 90: 5,0
89-84: 4,5
83-76: 4,0
75- 70; 3,5
69- 60: 3,0

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KSIĄŻKI:

2013: Seksualny kapitał [seria: „Horyzonty nowoczesności”], Kraków: Universitas

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
2017: Internetowe przygody teorii krytycznej [w:] „Kultura popularna” 3(50) 2017 (w druku)
2016: Wilk nigdy nie będzie syty. Uniwersytet przemysłowe, komercjalizacja badań i współpraca nauki z biznesem [w:] „Przegląd kulturoznawczy” 3(16)
2015: Ukryty wymiar. Media cyfrowe, pamięć i czas [w:] „Teksty Drugie” 3(15)
2014: Co nam zostało po studiach kulturowych. Teoria zaangażowana wobec materializmu posthumanizmu [w:] „Kultura popularna” 1(39) [razem z Michałem Gulikiem]
2013: Zapomnijcie o dyskursie. Czy możliwy jest Latouriański feminizm? [w:] „Teksty drugie” 5(13) [razem z Michałem Gulikiem]
2013: Studia gejowsko-lesbijskie: reaktywacja [w:] „Przegląd kulturoznawczy” 3(13)
2011: Gatunek wobec Sacrum. Kryzys wiary, film grozy i kultura popularna [w:] “Studia humanistyczne AGH” 19 2010/11, [razem z Anną Taszycką]
2010: Gejowskim uchem. Dźwięk a tożsamość gejów [w:] “Kultura Popularna” 1/30
2009: Kino Nowej Burżuazji. Polska komedia romantyczna w służbie rodziny i neoliberalnej hegemonii [w:] :Kultura Popularna” 123, [razem z Anną Taszycką]

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:
2016: Przebudzenie mocy. Maria Janion i posthumanizm [w:] M. Świerkosz [red.] „Sporne postacie polskiej krytyki”, Gdańsk
2016: W poszukiwaniu zaginionej publiczności [w:] Raport z projektu Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014, pod kier. Pawła Brożyńskiego [wspólnie z Michałem Gulikiem, w przygotowaniu]
2014: pięć haseł monograficznych: Gay pride; Homofobia; Media i gender; Seksualne obywatelstwo; Serial kobiecy [w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E.M. Serarfin, A. Wróbel [red.], Warszawa
2013: Przeciw estetyzacji. Kilka uwag na marginesie pisania o telewizji jakościowej [w:] M. Major, J. Bucknall-Hołyńska [red.] „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”, Gdańsk
2012: Bądź Cosmo! Kolorowa prasa kobieca, popkultura i seksualność [Be Cosmo! Women’s Magazines, Popular Culture and Sexuality], [in:] Baluchová B., Matúsová J., Slobodova B. [ed.] “Buducnost Medii”, Piestany
2011: Postfeminizm, kultura popularna i konserwatywna modernizacja [w:] A. Palęcka, H. Szczdory, M. Warat [red.] “Kobiety w społeczeństwie polskim”, Kraków
2010: Queer as Folk. Telewizja, seks i polityka różnicy [w:] M. Filiciak, B. Giza [red.] Post—soap. Seriale nowej generacji i polska widownia, Warszawa
2010: Prawdziwa moc rubinowych trzewików. Aktor, ciało i gender w Czarnoksiężniku z Oz Victora Fleminga w perspektywie ponowoczesnych koncepcji płci i cielesności [w:] P. Sołodki, D. Rode [red.] Polityka ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej, Warszawa
2009: James Cameron i radość eksterminacji [w:] R. Syska, Ł. Plesnar [red.] Mistrzowie Kina Amerykańskiego. Tom III, Kraków
raporty
2014: OpenUJ. Raport z projektu wdrożenia zasad Otwartego Dostępu na Uniwersytecie Jagiellońskim [razem z Konradem Gliścińskim]

REDAGOWANE CZASOPISMA
2014: koncepcja i redakcja specjalnego numeru czasopisma „Kultura popularna”, 1(39), pt. Co nam zostało po studiach kulturowych [razem z Michałem Gulikiem]
2012: koncepcja i redaktor prowadzący czasopisma „MOCAK Forum”, 1(3) Przyjemności popularne

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE
2012: Kultura popularna, czyli twórcza niesubordynacja [w:] „MOCAK Forum” 13
2010: Krakowska Nowa Burżuazja i Kultura Popularna [w:] “Gazeta Wyborcza” 05/04/2010
2010: Neurotyczny lament postmodernistyczny, online[źródło: „Obieg”]
2010: Bat na władzę. Koncepcje władzy w teorii queer — przegląd opinii krytycznych [w:] Furia 23
2009: Seks, władza i kapitalizm, online [źródło: InnaStrona.pl]
2006: Prowokacja, “Znak” 4611
2006: Magda M.ieszczka. Serial i ideologia [w:] “Ha!Art” 126

Informacje dodatkowe: