Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polska Szkoła Filmu Animowanego i jej następcy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HKL-1-113-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Osoby prowadzące:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiotem wykładu jest fenomen artystyczny i kulturowy, znany zwłaszcza poza granicami kraju jako Polska Szkoła Animacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie KL1A_W13 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. KL1A_W11 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. KL1A_U03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL1A_K09 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Formacja Polska Szkoła Filmu Animowanego narodziła się w drugiej połowie lat 50. i rozwinęła w następnych dziesięcioleciach zarówno w kraju, jak i na emigracji, zwłaszcza we Francji i Niemczech. Na rozwój jej wpływ miało popaździernikowe ożywienie w polskiej kulturze, w tym zwłaszcza narodziny tzw. polskiej szkoły plakatu i ogólny międzynarodowy klimat sprzyjający ewolucji filmu animowanego w stronę autorskich wypowiedzi, poruszających w niezwykle dojrzałej i wyrafinowanej plastycznie i narracyjnie formie najbardziej złożone tematy, wcześniej zastrzeżone dla innych form artystycznej wypowiedzi. Wykład poświęcony jest jednemu z najciekawszych fenomenów w dziejach artystycznej animacji na świecie, jakim była zainicjowana w II poł. lat 50. przez Jana Lenicę i Waleriana Borowczyka tzw. Polska Szkoła Animacji. Na wykładzie zostanie nakreślone tło kulturowe na jakim doszło do rozkwitu zjawiska, zostanie podjęta próba uchwycenia jego cech charakterystycznych oraz nakreślone zostaną sylwetki głównych (obok liderów) jej przedstawicieli, m.in.: Witolda Giersza, Daniela Szczechury, Kazimierza Urbańskiego, Mirosława Kijowicza, Stefana Schabenbecka, Juliana Józefa Antonisza, Ryszarda Czekały, Jerzego Kuci, Zbigniewa Rybczyńskiego, Hieronima Neumanna, Piotra Dumały, Jerzego Kaliny, Marka Skrobeckiego. Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację polskiej artystycznej animacji, kontynuację osiągnięć PSzA w polskim szkolnictwie artystycznym i w twórczości kolejnych pokoleń polskich twórców animacji. Wykład będzie obficie ilustrowany reprezentatywnymi filmami krótkometrażowymi, a w trakcie 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima 2017 (21-26 listopada 2017 r.) przewidziane jest spotkanie z jednym z przedstawicieli PSzA.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności i rozmowy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Animacja w poznańskiej uczelni (1980 – 2016), Jacek Adamczaak, Maciej Ćwiek, Poznań 2016
Jerzy Armata, Studio Filmów Animowanych w Krakowie, Kraków 1995
Jerzy Armata, Z Armatą na Wilka. Animowaany blues Mariusza Wilczyńskiego, Warszawa 2011
Antoni Bańkowski, Sławomir Grabowski, Semafor 1947 – 1997, Łódź 1999
Giannalberto Bendazzi, Definicja animacji, (w:) Katalog 1. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator”, Poznań 2008, s. 16-25
Marcin Giżycki, Krótka historia polskiego filmu animowanego, 55 lat polskiej animacji – katalog przeglądu, Warszawa 2004
Marek Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu, Poznań 1998
Andrzej Kossakowski, Polski film animowany 1945 – 1974, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977
Roger Manvell, Sztuka animacji, „Animafilm” 1980, nr 1, s. 68 – 70
Hieronim Neumann, Michał Lasota (red.), Poznań 2009
Paweł Sitkiewicz, Polska Szkoła Animacji, Gdańsk 2011
Joanna Spalińska-Mazur, Inwencje i kontynuacje. Polski autorski film animowany w latach 1980 – 1990, Opole 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński, Polish Animation from the Beginning of the New Century in the Eyes of Strangers, (w:) Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, ed. by Olga Bobrowska and Michał Bobrowski, Bielsko-Biała – Kraków 2016
Polish School of Animation, its Satellites and Continuators, London, Beijong, Kiev, Berlin, Tokyo, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2011
Polish School of Animation, its Satellites and Continuators 2, Trebon, Tallin, Padua, Maribor, Varna, Dublin, Espinho, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2012
Polish School of Animation, Next Generations, Tampere, Kecskemet, Žilina, Rio de Janeiro, São Paulo, Torreón, Banja Luka, Paris, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2013
Polish School of Animation, Next Generations 2, Lleida, Seoul, Budapest, Corfu, Uppsala, New York, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2014
Polish School of Animation, Next Generations 3, Vilnius, Stockholm, Belgrade, Prague, Lille, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2015-2016
Polski film animowany, Marcin Giżycki, Bogusław Zmudziński (red.), Warszawa 2008
Bogusław Zmudziński, Starsi panowie dwaj, „Kino” 2017, nr 5

Informacje dodatkowe:

-