Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynek pracy i praktyczne aspekty kariery zawodowej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HSO-2-328-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Pawlak-Mihułka Justyna (mihulka.justyna@gmail.com)
Osoby prowadzące:
mgr Pawlak-Mihułka Justyna (mihulka.justyna@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Rynek pracy i praktyczne aspekty kariery zawodowej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie na czym polega procesowe zarządzanie organizacją; zna i rozumie różnicę pomiędzy kulturą organizacyjną opartą na wartościach a kulturą opresyjną SO2A_W06 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna lokalny rynek pracy w kontekście globalnym SO2A_W03 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi określić na czym polegają zwinne metodyki zarządzania organizacją, rozróżnić specyfikę budowania swojego wizerunku w różnych mediach społecznościowych, potrafi zweryfikować potencjał lokalnego rynku pracy, zna narzędzia wspierające rozwój własnych kompetencji SO2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, efektywnego przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej SO2A_U12 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie na czym polega procesowe zarządzanie organizacją; zna i rozumie różnicę pomiędzy kulturą organizacyjną opartą na wartościach a kulturą opresyjną - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna lokalny rynek pracy w kontekście globalnym - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić na czym polegają zwinne metodyki zarządzania organizacją, rozróżnić specyfikę budowania swojego wizerunku w różnych mediach społecznościowych, potrafi zweryfikować potencjał lokalnego rynku pracy, zna narzędzia wspierające rozwój własnych kompetencji - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, efektywnego przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do wejścia na Rynek Pracy. Przyjrzymy się współczesnym modelom zarządzania procesowego, kulturze organizacyjnej opartej na wartościach oraz nowoczesnemu podejściu do nielinearnej horyzontalnej ścieżki kariery. W sposób praktyczny studenci będą mieli możliwość przygotować się efektywnie do procesu rekrutacji oraz spróbować się w symulacji rozmowy rekrutacyjnej. Zajęcia zakończy projekt przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV) oraz profilu w profesjonalnych mediach społecznościowych.
- analiza lokalnego rynku pracy w kontekście globalnym
- kultura organizacyjna i zwinne metodyki jako podstawa dobrego środowiska pracy
- Personal Branding – budowanie wizerunku marki własnej
- budowanie wizerunku w sieci (LinkedIn,Twitter, Facebook, itp.)
- rozwój kompetencji społecznych i osobowych
- ścieżka kariery
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + portfolio)
- przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej (symulacje)
- prawne aspekty rekrutacji – znaj swoje prawa!

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność i aktywność na zajęciach
Przygotowanie i prezentacja referatu
Przygotowanie projektu dokumentów aplikacyjnych (CV+portfolio)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne
- zalecana znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na zapoznanie się i korzystanie z literaturą obowiązkową (w ograniczonym zakresie) i dodatkową,
- zalecany wcześniejszy udział w kursach antropologii społeczno-kulturowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile” Jurgen Appelo, Helion 2016
„Work Rules” Laszlo Bock, 2015
„7 nawyków skutecznego działania” Steven R.Covey, Rebis 2007
„Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” Robert Cialdini, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013
„Scrum-czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej” Jeff Sutherland, Wydawnictow Naukowe PWN 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Justyna Pawlak-Mihułka – absolwentka Socjologii (Wydział Humanistyczny AGH oraz Instytut Socjologii UJ).
Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies oraz IT Business Management na Wydziale Humanistycznym AGH. Ekspert w zakresie zarządzania rekrutacją, budowania strategii talent acquisition, mapowania rynku pracy pod kątem potencjału rekrutacyjnego, doradztwa zawodowego. Zrealizowała projekty rekrutacyjne i konsultingowe dla wielu firm o globalnym i lokalnym zasięgu, takich jak: Microsoft, Google, ABB, CodeWise, Thomson Reuters, EPAM Systems, UBS, Sher.ly.
Propagatorka zwinnych metodyk zarządzania projektami, idei Management 3.0 oraz samo-zarządzalnych zespołów w ramach organizacji turkusowych.

Informacje dodatkowe: