Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Śmierć i żałoba w perspektywie tanatologicznej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HSO-2-114-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Osoby prowadzące:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Śmierć i żałoba w perspektywie tanatologicznej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie SO2A_W06 Esej
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. SO2A_W03 Esej
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. SO2A_U06 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO2A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Osią tematyczną wykładów jest śmierć i przeżywanie żałoby w kulturze polskiej, pokazane w perspektywie historycznej i współczesnej z wpisaniem ich w szeroko rozumiany kontekst antropologiczny, etnologiczny, medyczny, filozoficzno-religijny, psychologiczny i literaturoznawczy. Część wykładów będzie ilustrowana filmami i tekstami, które wspólnie omówimy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Formą zaliczenia jest kilkustronicowa praca, w której Student omawia samodzielnie wybrane przez siebie szczegółowe zagadnienie, powiązane z tematyką wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:

Literatura i źródła uzupełniające:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-