Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja interpersonalna i antropologia komunikacji
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-207-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem kursu jest prezentacja współczesnych koncepcji komunikacji w kontekście zachodzących przemian kulturowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej IS1A_W19 Udział w dyskusji
M_W002 Student zna i rozumie praktyczne problemy związane ze zjawiskiem komunikacji zwłaszcza w kontekście rzeczywistości wirtualnej IS1A_W18, IS1A_W19 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące zjawiska komunikacji IS1A_U01, IS1A_U05, IS1A_U05, IS1A_U01 Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych w procesie komunikacji IS1A_K01, IS1A_K04, IS1A_K02, IS1A_K03, IS1A_K01, IS1A_K03, IS1A_K05, IS1A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie praktyczne problemy związane ze zjawiskiem komunikacji zwłaszcza w kontekście rzeczywistości wirtualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące zjawiska komunikacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych w procesie komunikacji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozwój nowych mediów, a przede wszystkim wirtualnego świata otwiera ciągle nowe perspektywy, a jednocześnie stawia nas w bezprecedensowej sytuacji, ponieważ konieczne staje się wypracowanie nowych, niekonwencjonalnych formuł komunikacji. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tą problematyką w świecie współczesnym. Zostaną omówione najważniejsze koncepcje komunikacji, jak i jej podstawowe typy oraz społeczny wymiar. Ważnym elementem zajęć będzie przedstawienie współczesnych praktyk doskonalenia komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w kontekście działań liderów.
• Współczesne teorie komunikacji
o Komunikacja w kulturze – kultura komunikacji
o Komunikacja jako wypowiedź
o Komunikacja niewerbalna
o Komunikacja jako interpretacja
o Wizualność w komunikacji
• Społeczne aspekty komunikacji
o Komunikacja i płeć
o Porozumienie między pokoleniami
o Problem komunikacji masowej
o Społeczeństwo sieci
• Komunikacja lidera
o Komunikacja w zespole
o Mit bohaterski i ścieżka lidera
o Paradygmat gry
o Jak opowiadać swoją historię

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

obecność na zajęciach – 30%
praca pisemna – 50%
aktywność na zajęciach – 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA
R.B. Adler, Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2011
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003
Y. Winkin, Antropologia komunikacji, Warszawa 2007
D. Kahneman, Pułapki myślenia. o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012
P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999
LITERATURA DODATKOWA
E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona E-osobowości, Kraków 2012
E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2005
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2011.
M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013
J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014
B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Kraków 2008
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
M. Maffesoli, Czas plemion, Warszawa 2008
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2015
D. Riesman, Samotny tłum, Kraków 2011
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010
M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. Język serca, Warszawa 2003
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice 2012.
S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie nawzajem, Kraków 2013
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005
B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1992
P. G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobry ludzie czynią zło?, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Polish Journal of Arts and Culture, MONOGRAFIE II, Kraków 2013; Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „The Polish Journal of The Arts and Culture” 8 (5/2013)

Informacje dodatkowe: