Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-107-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
mgr Ufnal Piotr (piotr.ufnal@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Uczestnik zajęć po ich ukończeniu zna podstawowe mechanizmy zachodzące w procesach interakcji odpowiedzialne za dokonywanie sądów społecznych, wywieranie danego wrażenia na innych oraz wywieranie wpływu. FM1A_W19, FM1A_W14 Kolokwium
M_W002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasad komunikacji interpersonalnej w szczególności związane z zagadnieniami t.j.: asertywność, perswazja, autoprezentacja, komunikacja niewerbalna. FM1A_W19, FM1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Uczestnik zajęć potrafi wskazać i ocenić efektywne i nie efektywne sposoby komunikacji oraz zastosować zdobytą wiedzę do hipotetycznych sytuacji typowych dla znanego sobie otoczenia (uczelnia, środowisko rodzinne i towarzyskie, miejsce pracy). FM1A_U04, FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Uczestnik zajęć zna podstawy zasad poprawnej komunikacji zarówno ustnej (np. rozmowa formalna, wystąpienie publiczne) jak i pisemnej (np. komunikacja mailowa) z uwzględnieniem rodzaju relacji: zawodowa, koleżeńska, etc. FM1A_U04, FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi świadomie dostosować sposób komunikowania się do wybranych sytuacji, potrafi znaleźć najodpowiedniejsze formy komunikacji dla osiągnięcia zamierzonego celu, potrafi zastosować przekaz odzwierciedlający swoje intencje oraz prawidłowo zinterpretować komunikat innej osoby. FM1A_K07, FM1A_K02, FM1A_K11, FM1A_K02, FM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za wywieranie konkretnego wrażenia oraz potrafi zaprojektować odpowiedni wzór zachowania dla osiągnięcia efektywnej komunikacji i współpracy. FM1A_K07, FM1A_K02, FM1A_K10, FM1A_K11, FM1A_K02, FM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Uczestnik zajęć po ich ukończeniu zna podstawowe mechanizmy zachodzące w procesach interakcji odpowiedzialne za dokonywanie sądów społecznych, wywieranie danego wrażenia na innych oraz wywieranie wpływu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasad komunikacji interpersonalnej w szczególności związane z zagadnieniami t.j.: asertywność, perswazja, autoprezentacja, komunikacja niewerbalna. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnik zajęć potrafi wskazać i ocenić efektywne i nie efektywne sposoby komunikacji oraz zastosować zdobytą wiedzę do hipotetycznych sytuacji typowych dla znanego sobie otoczenia (uczelnia, środowisko rodzinne i towarzyskie, miejsce pracy). + - - - - - - - + - -
M_U002 Uczestnik zajęć zna podstawy zasad poprawnej komunikacji zarówno ustnej (np. rozmowa formalna, wystąpienie publiczne) jak i pisemnej (np. komunikacja mailowa) z uwzględnieniem rodzaju relacji: zawodowa, koleżeńska, etc. + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi świadomie dostosować sposób komunikowania się do wybranych sytuacji, potrafi znaleźć najodpowiedniejsze formy komunikacji dla osiągnięcia zamierzonego celu, potrafi zastosować przekaz odzwierciedlający swoje intencje oraz prawidłowo zinterpretować komunikat innej osoby. + - - - - - - - + - -
M_K002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za wywieranie konkretnego wrażenia oraz potrafi zaprojektować odpowiedni wzór zachowania dla osiągnięcia efektywnej komunikacji i współpracy. + - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej. Tematyka wykładów obejmować będzie dwie grupy zagadnień:
1. Wywieranie wrażenia
2. Wywieranie wpływu
W pierwszej grupie tematycznej omówione zostaną mechanizmy zachodzące w procesie postrzegania innych i generowania sądów społecznych, zasady interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz typowe błędy komunikacyjne. Wskazane zostaną skuteczne sposoby kreowania swojego wizerunku dla osiągnięcia oczekiwanego efektu. W drugiej części zajęć zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych mechanizmów wywierania wpływu społecznego w tym w szczególności perswazja, asertywność, komunikaty niewerbalne.
Zajęcia mają na celu wskazanie konkretnych mechanizmów psychologicznych zachodzących w relacjach międzyludzkich a także nakreślenie możliwości wykorzystania tej wiedzy w codziennych kontaktach w rozmaitych kontekstach.

Zajęcia warsztatowe:

W czasie zajęć warsztatowych studenci poznają w praktyce techniki komunikacyjne dotyczące podstawowych relacji społecznych, budowania wizerunku, procesu negocjacji, asertywności i budowania zaangażowania społecznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 6 godz
Udział w zajęciach warsztatowych 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Wykonanie projektu 19 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cuddy, A. (2016), Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność siebie i stawić czoło wyzwaniom, Znak, Kraków
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Pease, A. (2001) Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce
Pinker, S. (2015), Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi, Charaktery, Kielce
Wojciszke, B. (2015), Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Informacje dodatkowe: