Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GBG-2-201-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-206-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-207-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-209-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-114-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-201-GB-s Górnictwo i Geologia (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-206-PS-n Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - niestacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-209-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-210-GO-n Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - niestacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-210-GO-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-210-GP-n Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - niestacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-212-PS-s Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-202-CP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-202-ZB-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-211-LM-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-211-ZP-n Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - niestacjonarne studia II stopnia
GIP-2-211-ZS-n Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - niestacjonarne studia II stopnia
GIP-2-215-ZP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-215-ZS-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-110-MS-n Inżynieria Środowiska (Monitoring w inżynierii środowiska) - niestacjonarne studia II stopnia
GIS-2-111-KS-n Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - niestacjonarne studia II stopnia
GIS-2-111-ZS-n Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - niestacjonarne studia II stopnia
GIS-2-117-EO-s Inżynieria Środowiska (Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-120-MS-s Inżynieria Środowiska (Monitoring w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-211-WK-s Inżynieria Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-215-ZS-s Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-217-KS-s Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GRT-2-213-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-215-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Niemiecki
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. IS2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IS2A_U03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IS2A_U03 Sprawozdanie,
Referat,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. IS2A_U03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. IS2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
TEMATYKA
1) Lagerstätten – Rodzaje złóż,
2) Entstehung und Eigenschaften der Kohle – powstanie i właściwości węgla
3) Kopalnia węgla kamiennego – Kohlebergwerk,
4) Tagebau – górnictwo odkrywkowe,
5) Tiefbau – eksploatacja podziemna,
6) Grundbegriffe der Bautechnik – podstawowa terminologia techniki budowlanej
7) Beton, Stahlbeton, Spannbeton – beton, żelbet, beton sprężony
8) Mineralien und Erze– minerały i rudy
9) Aufbau und Zusammensetzung der Erdkruste – budowa i skład skorupy ziemskiej
Dodatkowo: wybrana zagadnienia z dziedziny matematyki (np. liczby, równania, figury i bryły geometryczne, obliczanie powierzchni i objętości)
FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, abstraktów, publikacji, pracy magisterskiej
Wygłaszanie prezentacji
Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Einführung in die Fachsprache Geologie – Dossier DaF (materiały udostępnione przez Uniwersytet Techniczny we Freibergu)
Einführung in die Fremdsprache Deutsch (materiały udostępnione przez Uniwersytet Techniczny we Freibergu)
Skrypt: Teksty techniczne do nauki języka niemieckiego (A.Knothe_Kowal, E.Michalec)
Zettl Erich, Janssen Jörg: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft,
Auswahl von Texten (materiały własne autora kursu)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.