Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przekształcenia i ochrona terenów I
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
DGK-1-403-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe uwarunkowania prowadzące do przekształceń rzeźby i pokrycia powierzchni terenu wywołane procesami naturalnymi i antropogenicznymi; zna istotę monitorowania przekształceń oraz ich opisu wielkościami pozyskiwanymi na drodze pomiarów geodezyjnych GK1A_W17, GK1A_W18 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić potrzeby w zakresie prowadzenia okresowego monitoringu powierzchni terenu GK1A_U10, GK1A_U08 Kolokwium
M_U002 potrafi projektować monitoring w górotworze i na powierzchni terenu oraz opracować wyniki monitoringu przemieszczeń i odkształceń w odniesieniu do różnych form przekształceń powierzchni GK1A_U10, GK1A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi ocenić pozainżynierskie aspekty działalności przemysłowej w odniesieniu do zmian środowiskowych i zastosować znane sobie technologie celem lepszego poznania zmian środowiskowych GK1A_K06, GK1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe uwarunkowania prowadzące do przekształceń rzeźby i pokrycia powierzchni terenu wywołane procesami naturalnymi i antropogenicznymi; zna istotę monitorowania przekształceń oraz ich opisu wielkościami pozyskiwanymi na drodze pomiarów geodezyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić potrzeby w zakresie prowadzenia okresowego monitoringu powierzchni terenu + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi projektować monitoring w górotworze i na powierzchni terenu oraz opracować wyniki monitoringu przemieszczeń i odkształceń w odniesieniu do różnych form przekształceń powierzchni + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi ocenić pozainżynierskie aspekty działalności przemysłowej w odniesieniu do zmian środowiskowych i zastosować znane sobie technologie celem lepszego poznania zmian środowiskowych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pośrednie efekty działalności człowieka (deformacje wielkopowierzchniowe – charakterystyka, przyczyny występowania),
Naturalne przyczyny deformacji powierzchni terenu (zjawiska osuwiskowe, spełzywania, zjawiska krasowe, ruchy tektoniczne).
Obserwacje geodezyjne i teledetekcyjne ruchów górotworu i powierzchni terenu (cel, zakres i możliwości obserwacji, stosowane technologie pomiarowe, opracowanie wyników, wnioskowanie o przebiegu zjawiska deformacji na bazie wyników pomiarów),
Ocena wpływu ruchów powierzchni na elementy osnów geodezyjnych;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w wykładach 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

wynik oceny kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura światowa dotycząca skutków działalności górniczej przy eksploatacji różnych typów złóż; źródła internetowe w w/w zakresie; konspekty wykładów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak