Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przekształcenia i ochrona terenów II
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
DGK-1-505-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Wojciech (wwitkow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

badania przemieszczeń i deformacji górotworu wskutek działalności człowieka w skorupie ziemskiej. Monitoring, prognoza i analiza zagrożeń dot. deformacji ciągłych, nieciągłych i wstrząsów sejsmicznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna przyczyny powstawania deformacji ciągłych, zasady ich prognozowania. Zna podstawowe modele do opisu procesu deformacji i zasady ich parametryzacji GK1A_W19, GK1A_W20 Egzamin
M_W002 Zna warunki powstawania zagrożeń dynamicznych i deformacji nieciągłych; Zna zasady określania zagrożeń powierzchni terenu oraz współzależności odpowiadających za te zagrożenia; Zna zasady prognozowania deformacji w górotworze GK1A_W19, GK1A_W18, GK1A_W20 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować pomiary celem określenia zagrożeń powierzchni i obiektów przez deformacje ciągłe i nieciągłe. Potrafi wykonać prognozę deformacji ciągłych dla górotworu i powierzchni terenu. Potrafi parametryzować modele prognostyczne. Potrafi formułowac wnioski w oparciu o wyniki monitoringu oraz opracowywać stosowne raporty GK1A_U22, GK1A_U16, GK1A_U19, GK1A_U10 Egzamin,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 potrafi opracowywać wyniki prognoz deformacji i generować mapy kategorii terenu. Potrafi oceniac i interpretować zagrożenia powierzchni i budynków na terenach przekształconych GK1A_U10 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole i realizować konkretne zadania projektowe; potrafi formułować opinie wynikające z działalności inżynierskiej i przekazywać je w formie zrozumiałej dla lokalnych społeczności GK1A_K05, GK1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna przyczyny powstawania deformacji ciągłych, zasady ich prognozowania. Zna podstawowe modele do opisu procesu deformacji i zasady ich parametryzacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna warunki powstawania zagrożeń dynamicznych i deformacji nieciągłych; Zna zasady określania zagrożeń powierzchni terenu oraz współzależności odpowiadających za te zagrożenia; Zna zasady prognozowania deformacji w górotworze + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować pomiary celem określenia zagrożeń powierzchni i obiektów przez deformacje ciągłe i nieciągłe. Potrafi wykonać prognozę deformacji ciągłych dla górotworu i powierzchni terenu. Potrafi parametryzować modele prognostyczne. Potrafi formułowac wnioski w oparciu o wyniki monitoringu oraz opracowywać stosowne raporty + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi opracowywać wyniki prognoz deformacji i generować mapy kategorii terenu. Potrafi oceniac i interpretować zagrożenia powierzchni i budynków na terenach przekształconych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole i realizować konkretne zadania projektowe; potrafi formułować opinie wynikające z działalności inżynierskiej i przekazywać je w formie zrozumiałej dla lokalnych społeczności + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Prognozowanie skutków działalności przemysłowej w skorupie ziemskiej – deformacje ciągłe (podstawowy model przyczynowo-skutkowy dla różnych typów złóż; wskaźniki deformacji; prognozy deformacji w złożonych warunkach geologicznych i górniczych; proste obliczenia inżynierskie w zakresie prognozowania deformacji ciągłych),
Zjawiska nieciągłe jako wynik ruchów powierzchni terenu (formy zjawisk nieciągłych; przyczyny powstawania i przykłady występowania – Górny Śląsk, Zagłębie Ruhry),
Metody przewidywania wystąpienia zjawisk nieciągłych i ich monitorowania.
Ruchy dynamiczne związane z działalnością człowieka w skorupie ziemskiej (wstrząsy górotworu i tąpania, wpływ dynamiki prac eksploatacyjnych na przemieszczenia powierzchni),
Metodyka określania zagrożeń terenu, obiektów i infrastruktury spowodowanych przez deformacje powierzchni (czynniki zagrożenia i ocena ich znaczenia; kategoryzacja terenów; klasyfikacja przydatności terenów do zagospodarowania).
Odporność obiektów i infrastruktury technicznej na deformacje górotworu i powierzchni (podstawowe atrybuty obiektów z punktu widzenia ich zagrożenia deformacjami; metodyka określania odporności),
Metodyka oceny zagrożenia obiektów na terenach górniczych (podstawowe metody klasyczne; nowe propozycje)
Geoinformacja i jej zastosowania w analizach zagrożenia na terenach podlegających deformacjom powierzchni terenu (budowa baz danych; analizy GIS; dokumentacja kartograficzna z zakresu ochrony powierzchni).
Podstawowe aspekty prawne dotyczące ochrony obiektów przed wpływami działalności przemysłowej w skorupie ziemskiej.
Działalność menedżerska geodety w ramach firm pozyskujących surowce mineralne w skorupie ziemskiej – stan aktualny i perspektywy

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie wyników pomiarów deformacji powierzchni terenu; wyznaczanie podstawowych wskaźników deformacji; kategoryzacja terenów zagrożonych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Udział w wykładach 18 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń projektowcych (wyniki kolokwiów oraz projektu i odpowiedzi ustnych) oraz egzaminu (brane pod uwagę są oceny z wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach, za wyjątkiem max 2 zajęć. Konieczne jest zaliczenie projektu. Nie przewiduje się możliwości poprawiania ocen z kolokwiów i odpowiedzi ustnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hejmanowski R.: konspekty wykładów
2. Knothe St.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wyd. Śląsk, Katowice 1984
3. Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania. Wyd. AGH, Kraków 1995.
4. Popiołek E.: Ochrona Terenów Górniczych. Wyd AGH, Kraków 2009.
5. Hejmanowski R. i inni.: Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001.
6. Pielok J.: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą. Wyd. AGH, Kraków 2002.
7. Praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka.: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wyd. GIG, Katowice 1998.
8. Praca zbiorowa pod red. J. Ostrowskiego.: Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2001.
9. Kwiatek. J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2002
10. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie: miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego
11. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Elsevier

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Kinematyka deformacji górotworu i powierzchni terenu / Ryszard HEJMANOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 118 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0508). — Bibliogr. s. 106–115. — ISBN: 978-83-7464-609-3
2) Building damage risk assessment on mining terrains in Poland with GIS application / A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI // International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences ; ISSN 1365-1609. — 2010 vol. 47 iss. 2, s. 238–245. — Bibliogr. s. 245

Informacje dodatkowe:

Brak