Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-101-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii oraz modyfikacji powierzchniowej szkieł (powłoki barwne, techniki zdobienia szkieł) CE2A_W05, CE2A_W02 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W002 student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii barwy, mechanizmu barwienia szkieł oraz projektowania składów szkieł o określonej barwie; CE2A_W06 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie CE2A_U03 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstawie badań spektrofotometrycznych; CE2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CE2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 potrafi współpracować w grupie i przekazywać w zrozumiały sposób informacje dotyczące skomplikowanych procesów technologicznych CE2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii oraz modyfikacji powierzchniowej szkieł (powłoki barwne, techniki zdobienia szkieł) + - - - - + - - - - -
M_W002 student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii barwy, mechanizmu barwienia szkieł oraz projektowania składów szkieł o określonej barwie; + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstawie badań spektrofotometrycznych; + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi współpracować w grupie i przekazywać w zrozumiały sposób informacje dotyczące skomplikowanych procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Barwa szkła i jej liczbowa charakterystyka.
Metody barwienia szkieł i emalii. Barwniki jonowe i koloidalne. Pigmenty emalierskie. Barwienie szkieł w masie. Przemysłowe metody syntezy szkieł i szkliw barwnych.
Wpływ podstawowego składu chemicznego szkła na barwę.
Wpływ warunków wytopu na barwę syntetyzowanego szkła. Rola obróbki termicznej. Warunki łączenia barwników.
Szkła zamącone. Barwienie szkieł zamąconych.
Szkła szare i czarne.
Barwne emalie transparentowe i kryjące. Emalie na szkło.
Powierzchniowe barwienie szkła.
Techniki zdobienia szkieł;

Zajęcia seminaryjne:

Seminaria dotyczące rozszerzenia zagadnień poruszanych na wykładach z uwzglednieniem preferencji studentów.
Zajęcia terenowe – wyjad technologiczny do huty szkła

Ćwiczenia praktyczne
- synteza szkieł barwnych (przygotowanie zestawów, wytop szkieł, odprężanie);
- spektrofotometryczna i liczbowa charakterystyka barwy szkieł;
- powierzchniowe barwienie wyrobów szklanych metodą zol-żel (przygotowanie roztworu, nanoszenie powłok, obróbka termiczna);

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w zajęciach terenowych 8 godz
Udział w zajęciach praktycznych 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OS=0,5P+0,5R
OK=0,7E+0,3OS

gdzie:
E-egzamin
R-wygłoszenie refaratu
P-sprawozdanie z zajęc praktycznych
OS – ocena z zajęć seminaryjnych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
Nowotny W. Szkła barwne, Arkady, Warszawa 1969
Nassau K. The Physics and Chemistry of Colours, J. Wiley &sons, INC, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak