Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzornictwo przemysłowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-102-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy CE2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie w tematykę zajęć

  Czym jest wzornictwo przemysłowe. Wprowadzenie w tematykę wzornictwa w ceramice w ujęciu historycznym

 2. Szukanie inspiracji

  Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy i wywołanie dyskusji związanej z tematem powstawania nowych produktów, skąd się biorą pomysły i gdzie ich szukać.

 3. Przedmiotowy i podmiotowy aspekt wzornictwa

  Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy dotyczącej tematyki wzornictwa przemysłowego i projektowania przemysłowego z uwzględnieniem aspektów przedmiotowych i problemowych

 4. Podstawy ergonomii

  Zastosowanie zasad ergonomii w wyrobach ceramicznych

 5. Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów

  Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i

 6. Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu

  Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań

 7. Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów

  Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i obowiązujących przepisów

 8. Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu

  Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań

 9. Etapy powstawania nowych produktów
Zajęcia seminaryjne:
Prezentacje studentów

Prezentacje studentów – związane z tematyką zagadnień omówionych na wykładzie z zakresu wzornictwa wyrobów ceramicznych dotyczących wybranych dziedzin w technologii ceramiki użytkowej. Prezentacje dotyczyć będą określonej tematyki (np. procesy powstawania nowych wyrobów, ergonomia w codziennym życiu, cykl życia produktu, materiały a produkcja, kanały dystrybucji i inne) z podziałem na rodzaj wykorzystanych materiałów oraz ich przeznaczenia nie tylko w ceramice..

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 15%
Znajomość pozyskiwanej samodzielnie wiedzy: 15%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak