Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy wypalania szkliw i dekoracji
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-103-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W03
M_W003 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej CE2A_W05
M_W004 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W005 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CE2A_W11 Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań CE2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_U002 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu CE2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej CE2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K003 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy CE2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_K004 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CE2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W003 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej + - - - - + - - - - -
M_W004 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_W005 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań - - - - - + - - - - -
M_U002 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej - - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
M_K004 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Szkliwa ceramiczne

  Szkliwa, geneza, podział, właściwości, sposoby przedstawiania składów. Struktura, szkliwa porcelanowe, szkliwa sanitarne, szkliwa płytkowe, szkliwa szklano-krystaliczne, metody i techniki modyfikacji właściwości szkliw ceramicznych

 2. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Wypalanie szkliw porcelanowych, sanitarnych, płytkowych, szkliwa dekoracyjne i specjalne. Procesy zachodzące w objętości szkliw.

 3. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Procesy zachodzące na kontakcie szkliwo-masa ceramiczna. Dopasowanie szkliwa do czerepu. Punkty krytyczne procesu wypalania.

 4. Wady szkliw_1

  Podział i identyfikacja defektów szkliw ceramicznych, intensywność występowania, wpływ warunków wypalania na powstawanie defektów

 5. Wady szkliw_2

  Nakłucia i pęcherze, morfologiczna analiza, mechanizm powstawania nakłuć; identyfikacja typów nakłuć, metody zapobiegania

 6. Wady szkliw_3

  Zbieganie się szkliw, niewłaściwe krycie powierzchni wyrobów, łuszczenie, odpryskiwanie (lime pop) i pękanie szkliw, geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 7. Wady szkliw_4

  Zanieczyszczenia szkliw, miejscowe zielone przebarwienia szkliw, niedopalania i przepalanie szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 8. Wady szkliw_5

  Szorstkość, falowanie, dołki na powierzchni szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 9. Wady szkliw_6

  Odcienie barwy, miejscowe matowienia szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 10. Barwniki ceramiczne

  Barwa, definicje, sposoby przedstawiania barw, postrzeganie barw przez człowieka, barwy w ceramice. Systematyka barwników, mechanizmy powstawania barwy w technologii ceramiki, sposoby otrzymywania barwników, odcienie barwy

 11. Wady dekoracji

  Błędy wypalania farb ceramicznych: plamy, rozpłynięcia, odpryskiwanie, rysy i pęknięcia, zbiegania i marszczenie farb. Wady dekoracji kalką ceramiczną: przenoszenie kalki, wady kolorystyczne, wady związane z błoną ochronną kalki, Wady dekoracji tampodrukowych: przenoszenie farb, wady wypalania. Dekoracje metalami szlachetnymi: wybłyszczanie / matowienie metali szlachetnych, ścieranie dekoracji, odpryskiwanie.

 12. Wady dekoracji

  Wady sitodruku bezpośredniego i pośredniego: wady ekranów sitowych i silikonowych, wady związane z pastami sitodrukowymi, ostrość dekoracji,, kratery i rybie oczka, wyrywanie szkliwa. Wady nadruków bezstykowych (JetPrinting): wady związane z „atramentami, wady nadruku, wady wypalania nadruków

 13. Metody I techniki dekorowania wyrobów ceramicznych – metody wszkliwne
 14. Metody I techniki dekorowania wyrobów ceramicznych – metody podszkliwne i naszkliwne
Zajęcia seminaryjne:
 1. Grupa tematyczna – wady szkliw

  Analiza wybranych wad szkliw, obserwacje pod mikroskopem optycznym oraz konfokalnym wad szkliw, opis, rozpoznanie przyczyn, charakterystyka defektu. Zastosowanie mikroskopii elektronowej do analizy defektów szkliw. Inne techniki badania wad.

 2. Grupa tematyczna – wady dekoracji

  Analiza wybranych wad dekoracji, obserwacje pod mikroskopem optycznym oraz konfokalnym wad dekoracji, opis, rozpoznanie przyczyn, charakterystyka defektu. Zastosowanie zaawansowanych technik do badania przyczyn występowania wad dekoracji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 85%
Kolokwium zaliczeniowe 15%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wstępnych i dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. A. Eppler, D. R. Eppler – Glazes and glass coatings; The American Ceramic Society
2. K. Petris – Ceramic transfer printing; Cerami Publication Co. 2012
3. A. Turner – Surface decoration book; Ed. A. Turner, 2010
4. M. Mills – Surface design for ceramics; LESK&Ceramics, 2008
5. A. Turmer – Surface decoration: Finishing techniques; Ed. A. Turner, 2008
6. A. Turner – Glazes: materials, recipes and techniques; The American Ceramic Society, 2004
7. J. Farris – The complete guide to decorating with ceramic tile; Rockport Publishers, 2007
8. A. Turner – Glazes and Glazing: Finishing Techniques; The American Ceramic Society, 2008
9. V. Sanz, C. Ribes, Y. Bautista, C. Feliu, and Y. Reig – Technical Evolution of Ceramic Tile Digital Decoration; Digital Fabrication 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak