Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody modelowania
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-202-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Szyszkiewicz-Warzecha Krzysztof (szyszkin@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z metod matematycznych i ich stosowania do projektowania materiałów i wyrobów ceramicznych. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowania procesów. CE2A_W07, CE2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych.Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. CE2A_U12, CE2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. CE2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. CE2A_K03, CE2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z metod matematycznych i ich stosowania do projektowania materiałów i wyrobów ceramicznych. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowania procesów. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych.Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Modelowanie geometrii wyrobów ceramicznych:
- Podstawowe zasady modelowania bryłowego. Powstawanie modeli bryłowych na przykładzie wyrobów ceramicznych.
- Modelowanie hybrydowe – połączenie modelowania powierzchniowego i bryłowego.
- Podstawowe zasady tworzenia złożeń, stosowania relacji oraz więzów jak również odbierania stopni swobody współpracujących ze sobą elementów.
- Podstawy tworzenia i formatowania wyglądu własnego dokumentu 2D. Przykłady wykonania dokumentacji 2D na podstawie istniejącego modelu 3D.

Modelowanie procesów ceramicznych:
- Modelowanie i optymalizacja procesu przepływu ciepła.
- Modelowanie i optymalizacja formowania mas ceramicznych
- Sformułowanie modelu. Warunki początkowe i brzegowe. Rozwiązania stacjonarne i ewolucyjne.
- Metody numerycznego rozwiązywania. Specjalistyczne oprogramowanie.
- Zagadnienia odwrotne i optymalizacja procesów.
- Metody i narzędzia optymalizacji.
- Systemy eksperckie
- Modelowanie procesów technologicznych; Operacje jednostkowe; Metoda “flowsheetingu”

Zajęcia seminaryjne:

Prezentacje studentów – zilustrowanie na przykładach zagadnień omówionych na wykładzie z zakresu modelowania geometrii wyrobów ceramicznych (na przykładzie oprogramowania SolidWorks) oraz modelowania procesów ceramicznych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Fluent. Metoda “Flowsheetingu” dla wybranego procesu ceramicznego. Omówienie wybranych metod numerycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny przedmiotu jest średnia ocena z egzaminu i seminarium z następującymi wagami: 0.6 i 0.4. Ocena z seminarium uwzględnia: wyniki kolokwiów, ocenę z prezentacji oraz ocenę za aktywność studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Modelowanie 3D w programie Solidworks; Podstawy stosowania wybranych modułów i narzędzi programu, skrypt WIMiC pod rekacją A. Janewicza, 2012.
2. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z technologii ceramiki szlachetnej, artystycznej, technicznej i materiałów ogniotrwałych, pod redakcją. J. Lisa, skrypt WIMiC 2012.
3. R. Filipek, K. Szyszkiewich-Warzecha, Metody matematyczne dla Ceramików, skrypt WIMiC 2012.
4. P. A. Nikrityuk, Computational Thermo-Fluid Dynamics, in Materials Science and Engineering, Wiley-VCH 2011.
5. Specjalistyczne czasopisma naukowe z zakresu procesów ceramicznych i modelowania.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak