Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-203-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów CE2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów CE2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu CE2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 ma pogłębione i podbudowane teoretycznie umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych CE2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe CE2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologi CE2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CE2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu - - - - - + - - - - -
M_U002 ma pogłębione i podbudowane teoretycznie umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych - - - - - + - - - - -
M_U003 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologi + - - - - + - - - - -
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Mikrostruktura polikryształów ceramicznych – projektowanie, wytwarzanie, wpływ na właściwości, metody opisu i oceny

1. Pojęcie mikrostruktury. Typy mikrostruktur. Wpływ warunków otrzymywania na kształtowanie się mikrostruktury wyrobu (2 godz.).
2. Sposoby jakościowego i ilościowego opisu mikrostruktury (4 godz.).
3. Mikrostruktury jednofazowe. Sposoby kontrolowania wielkości i kształtu ziaren (2 godz.).
4. Mikrostruktury wielofazowe. Typy mikrostruktur kompozytowych. Punkt perkolacji (2 godz.).
5. Naprężenia resztkowe w materiałach wielofazowych. Przyczyny powstawania naprężeń w spiekach. Modele opisujące stan naprężeń (4 godz.).
6. Materiały o podwyższonej odporności na kruche pękanie i wysokiej niezawodności (4 godz.).
7. Materiały odporne na erozję i korozję wywołaną różnymi czynnikami (2 godz.).
8. Materiały ceramiczne o kontrolowanych właściwościach cieplnych (2 godz.).
9. Materiały porowate – typy mikrostruktur i ich wpływ na właściwości (2 godz.).
10. Mikrostrukturalne modelowanie właściwości elektrycznych, przewodności, i temperaturowego współczynnika zmian rezystancji (2 godz.).
11. Mikrostrukturalne modelowanie i kontrola właściwości magnetycznych w materiałach ferrytowych (2 godz.).
12. Polikrystaliczne materiały dla zastosowań optycznych (2 godz.).

Zajęcia seminaryjne:
Mikrostruktura – metody opisu i oceny, projektowanie

Zajęcia seminaryjne polegają na wykonywaniu zadań zleconych przez prowadzącego, dotyczących analizy obrazów mikrostruktur matodami obrazu oraz podstaw analizy za pomocą metody elementów skończonych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny zajęć seminaryjnych (waga 0,4) i oceny kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

bez wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

na niektórych zajęciach seminaryjnych potrzebny będzie komputer osobisty i program open access “ImageJ”

1. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, „Materiały Inżynierskie”, PWN, 1998
2. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
3. L. Stobierski, „Ceramika węglikowa”, Wydawnictwa AGH, 2005
4. J. Lis, R. Pampuch, „Spiekanie, Wydawnictwa AGH, 2000
5. R. Pampuch, „Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwa AGH, 2005
6. F. Nadachowski S. Jonas, K. Wodnicka, Zarys Ceramografii, Ceramika, vol. 82, 2003
7. A. R. Olszyna, „Ceramika supertwarda”, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001
8. Czasopisma: Ceramika, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Kompozyty

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak