Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzie i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-205-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student po zakończeniu modułu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające mu na realizacje zadań związanych z poprawą efektywności procesów produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CE2A_W06, CE2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 CE2A_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów CE2A_W11 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CE2A_W06, CE2A_K07, CE2A_U09, CE2A_W11, CE2A_K02, CE2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowepotrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich CE2A_U15, CE2A_U16, CE2A_U09, CE2A_U13, CE2A_U17, CE2A_U14, CE2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CE2A_K07, CE2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich + - - - - + - - - - -
M_W002 CE2A_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów CE2A_W11 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowepotrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

  Problem – problem produkcyjny, organizacyjny i inny, przyczyny, efektywność rozwiązywania problemów produkcyjnych, przełożenie efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych na funkcjonowanie organizacji

 2. Koszty produkcji, zależność efektywności produkcji od jakości

  Rachunek wyników w firmach produkcyjnych, analiza kosztów produkcji, koszty jednostkowe wytwarzania, techniczny koszt wytwarzania, analiza szczegółowa technicznego kosztu wytwarzania wyrobów

 3. Praca zespołowa

  Praca zespołowa – możliwość podniesienia efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych, jak zbudować efektywnie pracujący zespół, efekt synergii pracy zespołów problemowych

 4. Zarządzanie projektami – systemowe podejście do pracy zespołowej

  Metodologia zarządzania projektami, zarządzanie przez projekty, cechy projektów, fazy realizacji projektów, ryzyko w zarządzaniu projektami

 5. Mapowanie procesów produkcyjnych

  Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych, rodzaje mapowania; MP – mapowanie procesu, VSM – mapowanie strumienia wartości, wartość dodana w produkcji, cele mapowania procesów produkcyjnych, wynik mapowania procesów produkcyjnych

 6. Proste narzędzia rozwiązywania problemów – 5 x dlaczego

  Czym jest metoda 5xdlaczego, możliwości i ograniczenie metodyki 5xdlaczego – przykłady

 7. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – Burza mózgów

  Jak organizować burzę mózgów, cechy moderatora, ograniczenia burzy mózgów

 8. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza Paretto-Lorenza

  Analiza 80:20, analiza ABC, kiedy stosować analizy karetto-Lorenza, jak wykorzystywać wyniki analiz, ciągłe doskonalenie jako wynik analiz Paretto-Lorenza

 9. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – diagram Ishikawy

  Diagram przyczynowo skutkowy, możliwości zastosowania, najczęstsze błędy stosowania diagramu Ishikawy, możliwości analiz błędów w oparciu o diagram przyczynowo-skutkowy

 10. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza SWOT

  Analiza mocnych i słabych stron, informacje płynąca z analizy SWOT, ograniczenia metody SWOT, zastosowanie wyników analizy SWOT w funkcjonowaniu firmy produkcyjnej

 11. TPS (Lean Manufaturing, Kaizen, TPM)

  Japońskie systemy zarządzania produkcją, porównanie zachodnich i japońskich systemów zarządzania, jak zmienić mentalność pracownika, efekty wdrażania TPS na produkcji

 12. Narzędzia TPS – 5S

  5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) – etapy wdrażania, 5S – jako sposób ujawniania słabości procesu zarządzania w wytwarzaniu wyrobów

 13. Narzędzia TPS – SMED-OEE

  Co to znaczy SMED, czym są przezbrojenia w firmach produkcyjnych, przezbrojenia w przemyśle ceramicznym, analiza I możliwości podniesienia efektywności procesów przezbrajania linii produkcyjnych

 14. Jak sprawnie wdrażać nowoczesne techniki poprawy efektywności produkcji

  Kompendium dotyczące metodyki wdrażania technik poprawy efektywności produkcji

Zajęcia seminaryjne:
 1. Grupa tematyczna 1: Nowoczesne trendy w kierowaniu produkcją

  Wspólna dyskusja moderowana przez studentów dotycząca nowych trendów w kierowaniu produkcją. Zagadnienia szczegółowe są definiowane i omawiane przez wybranych moderatorów.

 2. Grupa tematyczna 2: Symulacje kosztów wytwarzania, efektywność produkcji a koszty wytwarzania wyrobów

  Obliczanie kosztów wytwarzania wyrobów ceramicznych przy zdefiniowanych warunkach początkowych: określających koszty surowców, ceny nośników energii, różnych poziomów braków produkcyjnych, różnej gatunkowości i zmiennym zatrudnieniu. Wynikiem ćwiczeń będą optymalizacje procesu wytwarzania zmierzające do podniesienia efektywności produkcji przy narzuconych cenach sprzedaży produktów

 3. Grupa tematyczna 3: Analiza wybranych przypadków w kierowaniu produkcją (symulacje sytuacyjne – „case study”)

  Omawiane będą hipotetyczne przypadki związane z szeroko rozumianym procesem decyzyjnym w procesie wytwarzania wyrobów ceramicznych.

 4. Grupa tematyczna 4: Ćwiczenia z efektywności pracy zespołowej i zastosowania wybranych technik rozwiązywania problemów produkcyjnych

  Zajęcia symulacyjne prowadzone przez studentów. Symulacje będą dotyczyły rozwiązywaniu problemów technologicznych. Członkowie zespołu będą mieli zdefiniowane role podczas dyskusji. Końcowej analizie poddawane są zachowania uczestników dyskusji oraz ich wpływ na końcowe efekty.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 15%
Znajomość pozyskiwanej samodzielnie wiedzy: 15%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.P. Womack – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production; Harper Perennial 1991
2.J. P. Womack, D.T. Jones – Lean Thinking; Wyd. Simon&Schuster 2003
3.T. Ohno – Toyota Production System, Bayond Large-Scale Prodution; Productivity Inc. 1988
4.M.Rother, J. Shook – Learning to See: Value Stream Mapping to create Value and Eliminate Muda; Lean Enterprise Institute 2003
5.Sławomir Wawak – Zarządzanie jakością — teoria i praktyka; Wyd. Exlusive, 2010
6.Kaoru Ishikawa – Total Quality Control The Japanese Way, Business & Economics 1985
7.E.M. Goldratt – Cel, doskonałość w produkcji, Mint Books, 2007
8.M. Bockhiven – Lean Manufacturing – Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatów, MotBetter 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak