Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-303-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, potrafi opisać strukturę i cykl życia produktu, definiuje Macierz BCG, potrafi opisać Marketing MIX, Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student potrafi zdefiniować sektor MSP, określić kryteria wyodrębniania MSP, opisać procedurę zakładania działalności gospodarczej, zna źródła finansowania działalności, zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję, wizję i markę przedsiębiorstwa Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, potrafi opisać strukturę i cykl życia produktu, definiuje Macierz BCG, potrafi opisać Marketing MIX, + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zdefiniować sektor MSP, określić kryteria wyodrębniania MSP, opisać procedurę zakładania działalności gospodarczej, zna źródła finansowania działalności, zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję, wizję i markę przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicja zarządzania,
Funkcje zarządzania – planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola
Definicja organizacji, klasyfikacja organizacji,
Cykl życia organizacji,
Cykl rozwoju organizacji,
Otoczenie przedsiębiorstwa,
Definicja MSP, kryteria wyodrębniania MSP,
Procedura zakładania działalności gospodarczej,
Struktura produktu,
Cykl życia produktu, Macierz BCG
Marketing MIX,
Analiza strategiczna,
Misja, wizja, marka przedsiębiorstwa,
Źródła finansowania działalności gospodarczej,
Dobór zespołu,
Style kierowania,

Ćwiczenia laboratoryjne:

Analiza aktualnych danych obrazujących omawianą na wykładach tematykę, tworzenie przykładowej strategii przedsiębiorstwa, analiza aktualnych ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, omawianie bieżących przykładów dotyczących dostępności źródeł finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstw oraz zagadnień związanych z doborem zespołu oraz stylem kierowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest kolokwium. Ocenę uzyskaną z kolokwium podnoszą plusy z aktywności uzyskane na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Michalski E., “Zarządzanie przedsiębiorstwem”, PWN, Warszawa 2013.

Ricky W. Griffin, “Podstawy Zarządzania Organizacjami”, PWN, Warszawa 2010.

Koźmiński, Piotrowski, “Zarządzanie – teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2010.

Lichtarski J., “Podstawy nauki o przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

“Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka”, red. J.Targalski, A. Francik, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Peszko A., Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej, redakcja naukowa Marianna Księżyk, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków 2009.

Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, opracowanie i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków 2009.

Peszko A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a bariery ich rozwoju, [w:] Uwarunkowania rozwoju. Koncepcje i metody zarządzania organizacjami, redakcja naukowa Irena Dudzik Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.

Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja- kooperacja – klastering. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Peszko A. Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania– innowacje – strategie.” pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego i Barbary Siuta-Tokarskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (s.33-46).

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-688-8.

Peszko A., Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds, [w:] „Managerial Economics”, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, Semiannual, vol. 15, no. 1, 2014.

Peszko A., Regional institution supporting entrepreneurship in Lesser Poland, [w:] Development challenges of the economy and enterprises after crisis, edited by Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014.

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ISBN 978-83-7464-762-5.

Informacje dodatkowe:

Brak