Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Atomic Force Microscopy and its variants in advanced measurements
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-2-324-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module presents the Atomic Force Microscopy and a number of selected derivative microscopies and their use in various fields of science.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy. CE2A_W01 Prezentacja
M_W002 Student has knowledge about the use and usefulness of different microscopies based on Atomic Force Microscopy in different fields of science. Student has knowledge which materials and materials' properties can be investigated with these miscroscopies, as well as how to modify the experiments to acquire additional information about sample properties.. CE2A_W13, CE2A_W01
Umiejętności
M_U001 Student is able to find scientific articles on selected topic and on their basis prepare a presentation in english about the results of various scientific experiments. CE2A_U11 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to formulate a question based on scientific presentation, for which answers can give better insight into discussed topic. CE2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the use and usefulness of different microscopies based on Atomic Force Microscopy in different fields of science. Student has knowledge which materials and materials' properties can be investigated with these miscroscopies, as well as how to modify the experiments to acquire additional information about sample properties.. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to find scientific articles on selected topic and on their basis prepare a presentation in english about the results of various scientific experiments. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to formulate a question based on scientific presentation, for which answers can give better insight into discussed topic. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

The classes are divided into two parts. The first part consist of a series of lectures about:
- history of microscopy, optical and electron microscopies as basic methods of surface morphology investigation;
- Atomic Force Microscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of microscope, working modes, sample properties measured, error sources, sample usage;
- selected derivative microscopies like Electrostatic Force Microscopy, Kelvin Probe Force Microscopy and Tip Enhanced Raman Spectroscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of microscopes and their usefulness in different fields of science.
The second part consists of students’ presentations about different researches in which Atomic Force Microscopy played a vital role. Students are able to choose articles from any field of science (the one that interests them is recommended).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w lektoratach 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students can earn between 3.0 to 5.0 points for presentation. Additional points can be acquired by:
- answering questions regarding presentation given by the student (0.0-0.2 per answer);
- asking relevant questions after another student’s presentation (0.1-0.3 per question);
- being present on every seminar (0.3);
- preparing the presentation for first two seminars with students’ presentation (varies).
The points are converted to the closest mark (i.e. 3.0-3.2 points to 3.0, 3.3-3.7 to 3.5, 3.8-4.2 to 4.0, 4.3-4.7 to 4.5 and 4.8+ to 5.0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Review articles about the use of Atomic Force Microscopy methods in different fields of science (the exact articles can vary depending on student’s scientific interests).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Handke, B., Klita, Ł., Niemiec, W., Self-assembly of dodecaphenyl POSS thin films (2017) Surface Science, 666, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.susc.2017.08.023
Klimek, K., Przekora, A., Benko, A., Niemiec, W., Blazewicz, M., Ginalska, G., The use of calcium ions instead of heat treatment for β-1,3-glucan gelation improves biocompatibility of the β-1,3-glucan/HA bone scaffold (2017) Carbohydrate Polymers, 164, pp. 170-178. DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.02.015
Wesełucha-Birczyńska, A., Stodolak-Zych, E., Turrell, S., Cios, F., Krzuś, M., Długoń, E., Benko, A., Niemiec, W., Błazewicz, M., Vibrational spectroscopic analysis of a metal/carbon nanotube coating interface and the effect of its interaction with albumin (2016) Vibrational Spectroscopy, 85, pp. 185-195. DOI: 10.1016/j.vibspec.2016.04.008
Długoń, E., Szymańska, M., Leśniak, M., Jeleń, P., Niemiec, W., Sitarz, M., Investigation on bioactivity of zirconium-calcium coatings on titanium surface obtained by sol-gel and electrophoretic deposition (EPD) methods (2016) Key Engineering Materials, 687, pp. 65-70. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.687.65
Wytrwal, M., Koczurkiewicz, P., Zrubek, K., Niemiec, W., Michalik, M., Kozik, B., Szneler, E., Bernasik, A., Madeja, Z., Nowakowska, M., Kepczynski, M., Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films (2016) Journal of Colloid and Interface Science, 461, pp. 305-316. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.09.039
Dlugon, E., Simka, W., Fraczek-Szczypta, A., Niemiec, W., Markowski, J., Szymanska, M., Blazewicz, M., Carbon nanotube-based coatings on titanium (2015) Bulletin of Materials Science, 38 (5), pp. 1339-1344. DOI: 10.1007/s12034-015-1019-4
Długoń, E., Niemiec, W., Fra̧czek-Szczypta, A., Jeleń, P., Sitarz, M., Błazewicz, M., Spectroscopic studies of electrophoretically deposited hybrid HAp/CNT coatings on titanium (2014) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 133, pp. 872-875. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.064
Kopeć, M., Niemiec, W., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Zapotoczny, S., Photoinduced energy and electron transfer in micellar multilayer films (2014) Journal of Physical Chemistry C, 118 (4), pp. 2215-2221. DOI: 10.1021/jp410808z
Plewa, A., Niemiec, W., Filipowska, J., Osyczka, A.M., Lach, R., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Photocrosslinkable diazoresin/pectin films – Synthesis and application as cell culture supports (2011) European Polymer Journal, 47 (8), pp. 1503-1513. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2011.06.002
Wybrańska, K., Niemiec, W., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Morishima, Y., Adenine molecularly imprinted polymer-coated submicrometer silica gel particles (2010) Chemistry of Materials, 22 (18), pp. 5392-5399. DOI: 10.1021/cm100845u
Niemiec, W., Zapotoczny, S., Szczubiałka, K., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Nanoheterogeneous multilayer films with perfluorinated domains fabricated using the layer-by-layer method (2010) Langmuir, 26 (14), pp. 11915-11920. DOI: 10.1021/la1012044

Informacje dodatkowe:

Brak