Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCE-1-016-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Students obtain essential information about materials applied in space technologies. They will gain knowledge on threats in universe and protection methods.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has knowledge on current trends in development of new space technologies Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 is able to select appropriate materials for specific application in space Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 is creative in solving of problems Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 has knowledge on current trends in development of new space technologies - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select appropriate materials for specific application in space - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials - - - - - + - - - - -
M_K002 is creative in solving of problems - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

• Outline of space science
• Outline of space exploration
• History of satellite technology
• Present satellite technology
• Space flight technology
• Space exploration technology
• Future space technologies
• Aerospace and space materials
• Advanced materials in future space applications
• Commercialization and colonization of space

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.7 x grade from oral presentation +0.3 x grade from participation in discussions

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ASM Handbook, vol. 13, Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection. Ed. ASM International,
Materials Park, Ohio USA, 2003.

High temperature materials and mechanisms. Ed. Yoseph Bar-Cohen. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2014.

http://www.spaceflight.esa.int/users/materials/

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Materials_and_Processes

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/postsecondary/features/nasa-material.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Z. Grzesik, M. B. Dickerson, K. Sandhage, “Incongruent reduction of tungsten carbide by a zirconium-copper melt”, Journal of Materials Research, 18, 2135-2140 (2003).

Z. Grzesik, T. Bak, J. Nowotny and B. Henry, “Chemical diffusion in amphoteric oxide semiconductors”, Advances in Applied Ceramics, 106, 77-81 (2007).

M. Danielewski, Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the oxidation mechanism of Ni-Pt alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 53, 2785-2792 (2011).

Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments”, High Temperature Materials and Processes, 31, 539-551 (2012).

K. Kyzioł, Ł. Kaczmarek, M. Klich, Z. Grzesik, “Dependence of structure and mechanical properties of Si-DLC coatings on methane content applied in plasma modification of Al-Zn and Al-Cu T6I6 alloys”, Proceedings of 12th International Conference „Local mechanical properties 2015”, p. 30, November 04–06, 2015, Liberec, Czech Republic.

Informacje dodatkowe:

None