Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CTC-2-314-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-412-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-413-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-324-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-306-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-314-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-314-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-312-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-307-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-311-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-308-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-314-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-306-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-314-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-1-001-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CIM-1-042-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CCB-1-017-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia I stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Theory and practice of ceramics processes
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CCB-1-017-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Moskała Norbert (nmos1@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy CB1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną - - - - - + - - - - -
M_W002 zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Content of seminars

The course is designed to give the basics of modern ceramic engineering. The main objectives are to review the fabrication processes used for manufacturing ceramic components, and discuss the relationship between properties of advanced ceramics and processing. Objectives of the subject are as follows:
1. Ceramic powder processing: Structure and characteristics of ceramic powders. Preparation methods of ceramic powders with controlled properties – bottom up and top down methods: soft chemical methods, SHS, grinding. Sizing. Controlled agglomeration.
2. Shape-forming processes and drying: Uniaxial and isostatic pressing. Slip casting. Extrusion. Injection molding. Tape forming. Advanced colloidal forming methods. Green machining.
3. High temperature consolidation: Theory of sintering – stages, mechanisms and control, liquid and solid phase sintering. Advanced densification methods: hot pressing, hot isostatic pressing, field assisted sintering technology, infiltration, vapour processing. Final machining.
4. Manufacturing and properties of ceramic matrix composites reinforced with particulates and fibres. Fibres for ceramic composites. Processes to fabricate ceramic fiber composites. Properties of CFC.
5. Processes for manufacturing glass ceramics, cellular structures and ceramic thin films.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = s, gdzie s – ocena z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie dotyczą

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.W. Richerson, “Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing, and Use in Design”, CRC Taylor & Francis 2006.
2. S. Somiya et al., “Handnook of Advanced Ceramics”, Volume 1, Elsevier 2003.
3. R. Riedel, I-Wei Chen, Ceramic Science and Technology, v.1. Structures, VILEY-VCH, 2008.
4. M. N. Rahaman, „Sintering of Ceramics” CRC Press 2008.
5. The most recent publications on advanced ceramic processes will be indicated.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Efekty kształcenia:
Wiedzia – 1. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych i czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe,
Wiedzia – 2. posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej,
Umiejętności – 3. ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych
Kompetencje społeczne – 4. prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne