Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie matematyki i fizyki, jak również wiedzę z zakresu chemii oraz nauk biomedycznych, biochemicznych i biofizycznych realizowaną na studiach I stopnia.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Kompetencji inżynierskich, Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową jak i poziomą. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Strategia rozwoju AGH kładzie również duży nacisk na doskonalenie warunków zwiększających motywacje do pracy naukowej oraz wymiany międzynarodowej. Program kształcenie kierunku Fizyka Medyczna wspiera te dążenia poprzez umożliwienie zaliczania studentom pracy naukowej prowadzonej we współpracy z pracownikami wydziału jako modułów obieralnych, za które studenci otrzymują punkty ECTS i oceny. Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Nazwa specjalności:
Dozymetria i elektronika w medycynie

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

8

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 12 pkt. 14 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej

Studia indywidualne:

Student może rozpocząć studia indywidualne od drugiego semestru, jeżeli jego średnia ocen po pierwszym semestrze studiów jest nie niższa niż 4.0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, który podejmie się opieki.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: (i) średnia ocen z całych studiów (z wagą 60%), (ii) ocena z pracy magisterskiej (z wagą 20%), oraz wynik egzaminu dyplomowego (z wagą 20%).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia reguluje § 25 Regulaminu studiów AGH. Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 2 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z dnia 12.03.2012 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wprowadziła następujące ustalenia:
1. W egzaminie dyplomowym kończącym studia drugiego stopnia uczestniczą:
-dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,
-opiekun pracy magisterskiej,
-recenzent pracy magisterskiej.
2. Przebieg egzaminu dyplomowego: egzamin rozpoczyna się od krótkiej prezentacji pracy przez magistranta, po której następują dwie serie pytań. W pierwszej serii każda z osób uczestniczących w egzaminie ma prawo zadać pytanie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, w drugiej serii każda osoba uczestnicząca w egzaminie ma prawo zadać pytanie z zakresu studiów drugiego stopnia ukończonych przez magistranta.
3. Tematy prac magisterskich do wyboru w danym roku publikowane są sukcesywnie od początku roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału tak, aby umożliwić zapoznanie się z nimi potencjalnym kandydatom na studia drugiego stopnia pochodzącym z innych uczelni. Wybór tematów kończy się 31 marca danego roku akademickiego.

Dodatkowe informacje:

-