Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikrotomografia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-019-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
dr inż. Wroński Sebastian (wronski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot pozwala zapoznać się z tą nowoczesną techniką strukturalnych badań rentgenowskich od strony teoretycznej jak i zdobyć umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z wykorzystaniem micro-CT.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna technikę mikrotomografii komputerowej Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać podstawowy pomiar tomograficzny. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę danych trójwymiarowych. FM2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi publicznie przedstawić wykonane badania i płynące z nich wnioski. Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna technikę mikrotomografii komputerowej + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać podstawowy pomiar tomograficzny. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę danych trójwymiarowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi publicznie przedstawić wykonane badania i płynące z nich wnioski. - - + - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład z mikrotomografii

Tematyka zajęć:

 1. Podstawy metod tomograficznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrotomografii. (3h)
 2. Systemy i geometrie pomiarowe układów micro-CT. (1h)
 3. Metody rekonstrukcji obiektów 3D. (2h)
 4. Artefakty i ograniczenia pomiarowe. (3h)
 5. Wizualizacja danych. (2h)
 6. Przykłady zastosowań badań micro-CT. (3h)
 7. ImageJ w analizie danych micro-CT. (6h)
 8. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania. (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. 1 Podstawowy pomiar micro-CT (6h)

  Wykonanie laboratorium odbywa się w dwóch etapach.

  1. Studenci w laboratorium tomograficznym zapoznają się z procedurami wykonania standardowego pomiaru tomograficznego. Uczą się:
  2. konfiguracji układu pomiarowego
  3. kalibracji układu pomiarowego
  4. ustalania parametrów pomiaru w zależności od rodzaju próbki
  5. rekonstrukcji 3D na podstawie danych pomiarowych
  6. Studenci w laboratorium komputerowym uczą się zasad i metod podstawowej obróbki danych pomiarowych.

 2. 2 Zaawansowany pomiar i analiza danych (9h)

  Wykonanie laboratorium odbywa się w trzech etapach.

  1. Studenci w laboratorium tomograficznym wykonują złożone i zaawansowane pomiary różnych próbek. Każda grupa mierzy inną próbkę.
  2. Studenci w laboratorium komputerowym obrabiają dane pomiarowe i wykonują ich podstawową analizę.
  3. Studenci w laboratorium komputerowym wykonują zaawansowaną analizę danych zależną od rodzaju zmierzonej próbki.

Konwersatorium:
 1. Konwersatorium – część ogólna

  Studenci omawiają wybrane wspólnie z prowadzącym artykuły naukowe prezentujące najnowsze badania z wykorzystaniem techniki micro-CT.

 2. Konwersatorium – część związana z wykonanymi pomiarami

  Studenci prezentują wykonane przez siebie pomiary oraz przedstawiają otrzymane wyniki i ich analizę.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 22 godz
Udział w konwersatoriach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykład:

 1. kolokwium na zakończenie 40 pkt.

Konwersatorium:

 1. prezentacja, omówienie programu itp. 18 pkt. w tym:
  - samodzielny wybór tematu 3 pkt.
  - jasność przekazu, logiczny układ treści 6 pkt.
  - poprawność merytoryczna 6 pkt.
  - estetyka prezentacji 3 pkt.
 2. aktywność, udział w dyskusjach itp. 2 pkt.

Laboratorium

 1. Sprawozdaniz z pierwszego laboratorium 15pkt
 2. Sprawozdanie z drugiego laboratorium 25 pkt.

Ocena końcowa:

 1. Wymagana jest ocena 3.0 z każdej formy zajęć
 2. Ocena końcowa obliczana na podstawie sumy punktów ze wszystkich form zajęć

W przypadku nieobecności na laboratorium istnieje możliwość odrobienia go wraz z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs z podstaw fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Niestety w języku polskim nie ma żadnej książki na temat mikrotomografii.

Literatura anglojęzyczna:

 • Mizutani, R; Suzuki, Y (2012). “X-ray microtomography in biology”. Micron (Oxford, England : 1993)
 • X-Ray Computed Tomography in Biomedical Engineering, Cierniak, R. Springer 2011
 • MicroComputed Tomography: Methodology and Applications, Stuart R. Stock CRC Press, 2008 /dostępna w bibliotece wydziałowej/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Metformin decreases reactive oxygen species, enhances osteogenic properties of adipose-derived multipotent mesenchymal stem cells \emph{in vitro}, and increases bone density \emph{in vivo} / Krzysztof Marycz, Krzysztof A. Tomaszewski, Katarzyna Kornicka, Brandon Michael Henry, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK, Monika Maredziak // Oxidative Medicine and Cellular Longevity ; ISSN 1942-0900. — 2016 art. no. 9785890, s. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19.
 1. Vibrational and numerical evaluation of human incus mechanical properties / V. Gyliené, N. Kraptavičiuté, P. Lipinski, S. WROŃSKI, R. Rahouadj, J. TARASIUK, A. Baldit, G. Gylys, K. Norkaityté // Mechanika ; ISSN 1392-1207. — 2016 vol. 22 iss. 6, s. 525–529. — Bibliogr. s. 528–529
 1. X-ray computed microtomography – a useful tool for petrophysical properties determination / Jadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jakub Bielecki, Konrad Tkocz, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Marek DOHNALIK // Computational Geosciences ; ISSN 1420-0597. — 2016 vol. 20 iss. 5, s. 1155–1167. — Bibliogr. s. 1167
Informacje dodatkowe:

Prosimy studentów o przyniesienie interesujących próbek, które można by zmierzyć w ramach laboratorium. Mogą to być bardzo różne rzeczy. Dotychczas mierzyliśmy na zajęciach np. kamienie usunięte z woreczka żółciowego; ziarna kawy naturalnej, słabo i mocno wypalonej; plastikowy nóż mający wytrzymałość i ostrość stali itp.