Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia Prawa atomowego
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-021-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dudała Joanna (dudala@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Konwersatorium obejmuje tematykę szkoleń dla osób, ubiegających się o uprawnienia IOR zgodnie z obowiązującym RRM z 02.09.2016. Zajęcia są prowadzone pod kątem przygotowania do egzaminu państwowego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej. Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. FM2A_W13, FM2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna strukturę Prawa atomowego, posiada wiedzę na temat aktów wykonawczych do Prawa atomowego i potrafi je zastosować w działalności związanej z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. FM2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna obowiązki i prawa inspektora ochrony radiologicznej, potrafi przygotować niezbędną dokumentację wymaganą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność w warunkach narażenia na promieniowanie. FM2A_W17, FM2A_W20, FM2A_W16 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukiwać informacje z zakresu Prawa atomowego oraz odpowiednie akty wykonawcze do Prawa atomowego w zależności od zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania. Student potrafi na bieżąco śledzić zmiany w zakresie Prawa atomowego. FM2A_U01, FM2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie zastosować odpowiednie metody pomiaru i dobrać odpowiednie przyrządy dozymetryczne do określenia poziomu promieniowania w celu optymalizacji warunków pracy w warunkach narażenia. Student umie ocenić dawki indywidualne na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy oraz oszacować dopuszczalny czas przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu. FM2A_U09, FM2A_U08, FM2A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w tym zdobywania nowych uprawnień zawodowych. FM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Student ma świadomość, że od jego kompetencji w zakresie znajomości zasad ochrony radiologicznej zależy zdrowie i życie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie. FM2A_K08, FM2A_K03, FM2A_K02, FM2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej. Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę Prawa atomowego, posiada wiedzę na temat aktów wykonawczych do Prawa atomowego i potrafi je zastosować w działalności związanej z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. - - - - + - - - - - -
M_W003 Student zna obowiązki i prawa inspektora ochrony radiologicznej, potrafi przygotować niezbędną dokumentację wymaganą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność w warunkach narażenia na promieniowanie. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukiwać informacje z zakresu Prawa atomowego oraz odpowiednie akty wykonawcze do Prawa atomowego w zależności od zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania. Student potrafi na bieżąco śledzić zmiany w zakresie Prawa atomowego. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student umie zastosować odpowiednie metody pomiaru i dobrać odpowiednie przyrządy dozymetryczne do określenia poziomu promieniowania w celu optymalizacji warunków pracy w warunkach narażenia. Student umie ocenić dawki indywidualne na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy oraz oszacować dopuszczalny czas przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w tym zdobywania nowych uprawnień zawodowych. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Student ma świadomość, że od jego kompetencji w zakresie znajomości zasad ochrony radiologicznej zależy zdrowie i życie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia z zakresu Prawa atomowego wymagane na egzaminie na inspektora ochrony radiologicznej.

 1. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnienia, optymalizacja, ograniczanie narażenia;
 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej;
 3. Zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia i zgłoszenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego;
 4. Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi i z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w pracowniach i poza pracowniami;
 5. Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych, przyrządy dozymetryczne;
 6. Kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, w tym od promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych;
 7. Kontrola i ewidencja zamkniętych źródeł promieniotwórczych;
 8. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi;
 9. Podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych klasy 7;
 10. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych, opisy znanych zdarzeń radiacyjnych;
 11. Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych), prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne;
 12. Przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestr dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego, dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia albo przy zgłoszeniu;
 13. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 14. Podstawowe obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej; obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie dawek, obliczanie osłon, optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy, oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zajęcia w ramach modułu Wybrane aspekty Prawa atomowego będą zblokowane. Jedno spotkanie będzie trwało co najmniej 5 godzin. Ze względu na obszerną tematykę konwersatorium, kluczowe będzie uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Dlatego kryterium branym pod uwagę przy ocenie końcowej będzie frekwencja na zajęciach. Podstawę oceny będzie stanowiła liczba godzin konwersatorium (OK), w których student uczestniczył. Ocena będzie liczona względem całkowitej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia (K=28). Uzyskany % obecności będzie przeliczany na ocenę końcową w następujący sposób:
OK/K poniżej 50% ocena 2,0
OK/K od 50 do 60% ocena 3,0
OK/K od 61 do 70% ocena 3,5
OK/K od 71 do 80% ocena 4,0
OK/K od 81 do 90% ocena 4,5
OK/K od 91 do 100% ocena 5,0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. W zajęciach mogą brać udział studenci studiów II stopnia kierunku Fizyka Medyczna. W miarę wolnych miejsc możliwe będzie przyjęcie do grupy również studentów kierunku Fizyka Techniczna.
2. Znajomość podstaw fizyki jądrowej, rozpady promieniotwórcze, naturalne i sztuczne nuklidy promieniotwórcze, oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, biologiczne skutki promieniowania jonizującego, podstawowe wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego, detekcja promieniowania jonizującego, przyrządy dozymetryczne.
3. Zaliczony przedmiot ochrona radiologiczna lub równoważny.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami;
2. Wybrane akty wykonawcze do ustawy Prawo atomowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak