Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuczne narządy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-005-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych związanych z działaniem sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego. Zna zasady ich działania. FM2A_W02, FM2A_W03 Kolokwium
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod wspomagania układu oddechowego, układu krążenia oraz systemów do zastępowania utraconych funkcji trzustki i nerki FM2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do opisu systemów wspomagania utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. FM2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procedury wspomagającej w zależności od utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. FM2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny i potrzebę stałego dokształcania się w zakresie budowy i funkcji systemów wspomagania układu oddechowego, układu krążenia, trzustki i nerki. FM2A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych związanych z działaniem sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego. Zna zasady ich działania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod wspomagania układu oddechowego, układu krążenia oraz systemów do zastępowania utraconych funkcji trzustki i nerki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do opisu systemów wspomagania utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procedury wspomagającej w zależności od utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny i potrzebę stałego dokształcania się w zakresie budowy i funkcji systemów wspomagania układu oddechowego, układu krążenia, trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, osobą odpowiedzialną jest Dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Ładyżyński.

Cukrzyca, Biologiczne, Hybrydowe i Techniczne realizacje “Sztucznej Trzustki”:

 • Cukrzyca. Ogólna charakterystyka choroby.
 • Mechaniczna sztuczna trzustka. Ogólna charakterystyka rozwiązań działających w zamkniętej pętli układu sterowania
 • Mechaniczna sztuczna trzustka. System z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (Pomiary glukozy, Transmisja i rejestracja danych, Opis kontroli glikemii, Algorytmy podawania insuliny, Metody podawania insuliny).
 • Biologiczna, hybrydowa i biochemiczna sztuczna trzustka. Ogólna charakterystyka.

Sztuczna wentylacja płuc:

 • Podstawowe zagadnienia inżynierii wspomagania oddychania
 • Podstawy fizjologiczne i fizyczne sztucznej wentylacji płuc
 • Modelowanie procesów sztucznej wentylacji płuc
 • Metody i aparatura do sztucznej wentylacji płuc

Układ krążenia. Modelowanie Układu Krążenia. Wspomaganie Pracy Serca i Układu Krążenia w sposób mechaniczny:

 • Podstawowe pojęcia związane z hemodynamiką układu krążenia
 • Urządzenia wspomagające pracę układu krążenia w sposób mechaniczny
 • Nieinwazyjne wspomaganie układu żylno-limfatycznego

Sztuczna nerka. Pozaustrojowe Oczyszczanie Krwi przy użyciu Technik Membranowych:

 • Techniki membranowe w medycynie. Rys historyczny. Ogólna charakterystyka rozwiązań. Konstrukcje filtrów.
 • Hemodializa (sztuczna nerka). Ogólna charakterystyka procesu. Przegląd rozwiązań
 • Opis teoretyczny transportu membranowego i układu pacjent-dializator.
 • Dializa otrzewnowa. Ogólna charakterystyka.
 • Separacja i frakcjonowanie osocza krwi. Ogólna charakterystyka procesów. Przegląd rozwiązań. Opis teoretyczny procesu frakcjonowania osocza krwi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium – 100%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawy I-go stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Andrzej Chwojnowski – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe –W IBIB 2011
Marek Darowski, Tadeusz Orłowski, Andrzej Weryński, Jan M. Wójcicki (red.), Sztuczne Narządy, tom 3 monografii „Biocybernetyka i Inżyniera Biomedyczna 2000” pod red. Macieja Nałęcza, Exit, 2001.
Piotr Ładyżyński. Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych chorób przewlekłych, Prace IBIB, nr 70, Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przedmiot może być wybrany jako wykład obieralny przez studentów I stopnia, jeśli zostaną wolne miejsca i Prowadzący przedmiot wyrazi zgodę.