Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Global Environmental Changes
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-009-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Quantification of anthropogenic impact on environment requires thorough understanding of the global ecosystem functioning at different time scales and its response to pressures generated by humans.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student possess basic knowledge about variability of environmental parameters et various temporal and spatial scales, particularly about parameters which are affected by anthropogenioc activities FM2A_W03, FM2A_W08, FM2A_W03, FM2A_W05, FM2A_W01, FM2A_W01, FM2A_W05, FM2A_W08 Egzamin
M_W002 Student possess basic knowledge about physical foundations of the global ecosystem functioning and about interactions between biosphere and other elements of the global ecosystem on various spatial and temporal scales FM2A_W03, FM2A_W08, FM2A_W03, FM2A_W05, FM2A_W01, FM2A_W01, FM2A_W05, FM2A_W08 Egzamin
M_W003 Student knows basic methods of quantitative description and modelling of environmental processes, with emphasis on mass and energy transport FM2A_W07, FM2A_W03, FM2A_W07, FM2A_W03, FM2A_W01, FM2A_W09, FM2A_W01, FM2A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare and present selected issues related to global ecosystem behaviour and its changes FM2A_U01, FM2A_U03, FM2A_U02, FM2A_U03, FM2A_U02, FM2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is active in the discussion, also with the teacher. He is able to present relevant arguments and defend them during the discussion. FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K02, FM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is able to cooperate in teams preparing presentations on selected topic FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K02, FM2A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student possess basic knowledge about variability of environmental parameters et various temporal and spatial scales, particularly about parameters which are affected by anthropogenioc activities + - - - - + - - - - -
M_W002 Student possess basic knowledge about physical foundations of the global ecosystem functioning and about interactions between biosphere and other elements of the global ecosystem on various spatial and temporal scales + - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows basic methods of quantitative description and modelling of environmental processes, with emphasis on mass and energy transport + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare and present selected issues related to global ecosystem behaviour and its changes + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is active in the discussion, also with the teacher. He is able to present relevant arguments and defend them during the discussion. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student is able to cooperate in teams preparing presentations on selected topic + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introductory lecture
2. Atmosphere as a key component of the global ecosystem. Origin and evolution of Earth’s atmosphere over geological time scales. Oxygen in Earth’s atmosphere. Composition, structure and basic parameters of the contemporary Earth’s atmosphere. Dynamics of Earth’s atmosphere.. Changes in the composition of Earth’s atmosphere resulting from anthropogenic activities.
3. Global biogeochemical cycles – fundamentals. The global carbon cycle and its anthropogenic changes. The global nitrogen cycle and its anthropogenic changes. The global water cycle and its anthropogenic changes
4. Fundamentals of radiation physics. Transport of radiation in the Earth’s atmosphere. Radiation budget of the earth-atmosphere system. Physical foundations of greenhouse effect. Natural and anthropogenic greenhouse effect.
5. Fundamentals of transport processes in the global ecosystem . Physical models.
Black-box models.
6. Global and regional climate changes. Modelling of climate changes.
7. Human response to global environmental changes. The UNFCCC convention. The Kyoto agreement. The Paris agreement. Adaptation strategies.

Zajęcia seminaryjne:

Presentation by students working in 2-person teams of selected themes related to the issue of global environmental changes, not discussed or only marginally mentioned during the lectures. Discussion of the presented issues.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w konwersatoriach 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

There are two components of the final grade: (i) the grade resulting from the exam (E) (i) the grade resulting from the presentation given during the seminar and activity of the student during the discussions following presentations given by others (S). Grades are given in accordance with AGH regulations. The final grade is calculated as a weighted mean of E and S: FG = 0.6xE + 0.4xS.
Positive final grade can be given only if the student received positive grade from the exam. If the result of the exam is not satisfactory, the student is obliged to repeat it.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of mathematics, physics and chemistry acquired during bachelor studies.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Boeker, R. van Grondelle, Environmental Physics, John Wiley & Sons, Ltd., 1999.
2. E.K. Berner, R.A. Berner, Global Environment – Water, Air and Geochemical Cycles, Prentice Hall, Inc. 1996
3. T.E. Graedel, P.J. Crutzen, Atmospheric Change – An Earth System Perspective, AT&T 1993.
4. K.D. Alverson, R.S. Bradley, T.E. Pedersen, Paleoclimate, Global Change and the Future, Springer Verlag, 2003.
5. V.F. Krapivin, C.A. Varotsos, Biogeochemical Cycles in Globalization and Sustainable Development, Springer Verlag, 2008.
6. Internet resources

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Rozanski, L. Araguas-Araguas, R. Gonfiantini. Relation between long-term trends of oxygen-18 isotope composition of precipitation and climate. Science, 258, (1992) 981-985
2.K. Rozanski, S. Johnsen, U. Schotterer, L.G. Thompson. Reconstruction of past climates from stable isotope records preserved in continental archives. Hydrological Sciences Journal, 42(5), (1997) 725-745.
3. A.J. Zurek, S. Witczak, M. Dulinski, P. Wachniew, K. Rozanski, J. Kania, A. Postawa, J. Karczewski, W.J. Mościcki. Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling. Hydrology and Earth System Sciences, 19 (2015) 1015-1033
4. J. M. Nęcki, M. Gałkowski, Ł.Chmura, Ch. Gebrig, M. Zimnoch, D. Zięba, J. Bartyzel, W. Wołkowicz, K. Rozanski. Regional representativeness of CH4 and N2O mixing ratio measurements at high-altitude mountain station Kasprowy Wierch, southern Poland. Aerosol and Air Quality Research, 16 (2016), 568-580.
5. K. Rozanski, Ł. Chmura, M. Gałkowski, J.Nęcki, M. Zimnoch, J. Bartyzel, S. O’Doherty. Monitoring of greenhouse Gases In the atmosphere: A Polish perspective. Papers on Global Change IGBP, 23 (2016) 111-126. DOI: 10.1515/igbp-2016-0009

Informacje dodatkowe:

Brak