Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki membranowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-011-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej budowy membran półprzepuszczalnych, materiałów membranowych oraz sposobów ich otrzymywania i zastosowań praktycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o budowie membran półprzepuszczalnych, materiałach membranowych oraz o sposobach otrzymywania membran półprzepuszczalnych. FM2A_W02, FM2A_W02, FM2A_W03, FM2A_W03 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania membran półprzepuszczalnych w medycynie, biotechnologii i szeroko rozumianym otoczeniu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu życia populacji ludzkiej. FM2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do doboru odpowiednich membran do założonych procesów, potrafi dokonać przydatności membran do kontaktu z żywą tkanką, do kontaktu z mikroorganizmami i do kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska. FM2A_U01, FM2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procesu i typy membran półprzepuszczalnych do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biomedycyny, biotechnologii i środowiska człowieka. FM2A_U08, FM2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny badań membranowych, zdaje sobie sprawę z rozwoju dziedziny, rozumie potrzebę stałej weryfikacji wiedzy i rozumie odpowiedzialność inżyniera za proponowane i wprowadzane do praktyki rozwiązania techniczne. FM2A_K03, FM2A_K03, FM2A_K01, FM2A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o budowie membran półprzepuszczalnych, materiałach membranowych oraz o sposobach otrzymywania membran półprzepuszczalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania membran półprzepuszczalnych w medycynie, biotechnologii i szeroko rozumianym otoczeniu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu życia populacji ludzkiej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do doboru odpowiednich membran do założonych procesów, potrafi dokonać przydatności membran do kontaktu z żywą tkanką, do kontaktu z mikroorganizmami i do kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procesu i typy membran półprzepuszczalnych do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biomedycyny, biotechnologii i środowiska człowieka. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny badań membranowych, zdaje sobie sprawę z rozwoju dziedziny, rozumie potrzebę stałej weryfikacji wiedzy i rozumie odpowiedzialność inżyniera za proponowane i wprowadzane do praktyki rozwiązania techniczne. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia są prowadzone przez dr hab. inż. prof. nadzw. Ludomirę Granicką, pracownika Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Wprowadzenie. Co to są membrany półprzepuszczalne, budowa i materiały
membranotwócze – naturalne syntetyczne, nieorganiczne,
kompozytowe. Podstawy teoretyczne formowania membran (inwersie faz,
rozciąganie, trawienie). Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych w
formie płaskiej, kapilarnej i rurowej. Membrany ciekłe i kompozytowe.

Wykonywanie modułów filtracyjnych i konstruowanie zestawów i instalacji
filtracyjnych, aspekty ekonomii, reutylizacja membran. Podstawy
teoretyczne procesów filtracyjnych. Procesy membranowe w medycynie i
farmacji. Procesy membranowe w biotechnologii i chemii.

Procesy membranowe w ochronie środowiska i uzdatnianiu wody. Szybkie metody analityczne, przykłady zastosowań, problemy ekonomiczne. Testy suche i półsuche budowa i otrzymywanie, membrany półprzepuszczalne w budowie suchych testów.

Zastosowanie suchych testów w medycynie i biologii. Nanomembrany dla celów biomedycznych, w tym dla celów terapii przeciwnowotworowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium – 100%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawy I-go stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Anna Narębska (Ed.) – Membrany i membranowe techniki rozdziału – Wydawnictwa UMK, Toruń 1997
• Michał Bodzek, Jolanta Bohdziewicz, Krystyna Konieczny – Techniki membranowe w ochronie środowiska – WPŚl. Gliwice 1997
• Robert Rautenbach – Procesy membranowe – WNT Warszawa 1996
• Andrzej Chwojnowski – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe –W IBIB 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przedmiot może być wybrany jako wykład obieralny przez studentów I stopnia, jeśli zostaną wolne miejsca i Prowadzący przedmiot wyrazi zgodę.