Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie modułów elektronicznych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-023-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wiącek Piotr (wiacek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Skoczeń Andrzej (skoczen@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Wiącek Piotr (wiacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Projektowanie modułów elektronicznych – potrzeba integracji i miniaturyzacji elektroniki użytkowej, nadążanie za obecnymi trendami i potrzebami rynkowymi w narzędzia projektowe PCB – pakiet ALTIUM.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia procesu technologicznego powstawania modułów elektronicznych. FM2A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Wymienia i opisuje własności materiałowe modułów elektronicznych pod względem zastosowania i wymagań elektrycznych FM2A_W05, FM2A_W06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia omawiane w ramach wykładu dotyczące projektowania płytek drukowanych. FM2A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe typy obudów układów scalonych oraz techniki montażu komponentów na płytkach drukowanych FM2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student prawidłowo dobiera rozkład warstw obwodów wielowarstwowych z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej i termodynamicznej FM2A_U01, FM2A_U08, FM2A_U03, FM2A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować płytkę drukowaną z zachowaniem podstawowych reguł projektowych DRC i ERC oraz czytelnie interpretuje wyniki analiz kontrolnych FM2A_U01, FM2A_U02, FM2A_U08, FM2A_U03, FM2A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie wygenerować komplet niezbędnych plików do produkcji obwodu drukowanego z uwzględnieniem wymagań technologicznych danego producenta FM2A_U01, FM2A_U15, FM2A_U14, FM2A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. FM2A_K03, FM2A_K02, FM2A_K06, FM2A_K11 Wykonanie projektu
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. Potrafi także wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań FM2A_K08, FM2A_K03, FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K09 Wykonanie projektu,
Projekt,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia procesu technologicznego powstawania modułów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i opisuje własności materiałowe modułów elektronicznych pod względem zastosowania i wymagań elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia omawiane w ramach wykładu dotyczące projektowania płytek drukowanych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe typy obudów układów scalonych oraz techniki montażu komponentów na płytkach drukowanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student prawidłowo dobiera rozkład warstw obwodów wielowarstwowych z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej i termodynamicznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować płytkę drukowaną z zachowaniem podstawowych reguł projektowych DRC i ERC oraz czytelnie interpretuje wyniki analiz kontrolnych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie wygenerować komplet niezbędnych plików do produkcji obwodu drukowanego z uwzględnieniem wymagań technologicznych danego producenta - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. Potrafi także wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
ZAGADNIENIA DO WYKŁADU

1. Technologie tworzenia modułów elektronicznych.
Procesy technologiczne powstawania topografii połączeń elektrycznych na płycie i montażu elementów.
2. Własności materiałowe obwodów drukowanych i ich wymagania ze względu na specyfikę zastosowania.
Charakteryzacja materiałowa przewodników oraz izolatorów wchodzących w skład budowy płytek drukowanych. Parametryzacja elektryczna linii transmisyjnych oraz przelotek międzywarstwowych.
3. Przygotowanie środowiska projektowego.
Implementacja komponentów elektronicznych w środowisku projektowym, biblioteki elementów i modele elektryczne komponentów.
4. Techniki tworzenia obudów elementów dyskretnych i układów scalonych. Montaż układów elektronicznych.
Miniaturyzacja obudów, minimalizacja pasożytniczych elementów, integralność wielofunkcyjnego systemu elektronicznego. Montaż przewlekany, powierzchniowy i mieszany.
5. Karty katalogowe i noty aplikacyjne jako źródło wiedzy o funkcjonalności i technologii pakowania elementu elektronicznego.
Interpretacja danych zawartych w kartach katalogowych. Prawidłowa interpretacja wykresów pomiarowych. Zachowanie rekomendacji projektowych pcb dla konkretnych wyprowadzeń elementu.
6. Projektowanie płytek drukowanych układów analogowych.
Wprowadzenie do środowiska projektowego Altium Designer. Reguły projektowe. Rekomendacje projektowe.
7. Projektowanie płytek drukowanych układów cyfrowych.
Od języka opisu sprzętu do płytki drukowanej w środowisku projektowym Altium Designer.
8. Termodynamika i elektromagnetyzm zjawisk na powierzchni płytki drukowanej.
Rozkład temperatury. Źródła szumów i zakłóceń. Przesłuchy.
9. Metody oceny jakości sygnałów na płycie drukowanej.
Symulacje za pomocą modeli IBIS. Rozpoznawanie problemów z jakością sygnałów i ich naprawa. Testowalność płyty drukowanej.
10. Generacja dokumentacji produkcyjnej
11. Standaryzacja w dziedzinie płytek drukowanych.
Przedstawienie standardów IPC-2221 i IPC-2152.

Ćwiczenia laboratoryjne:
PRACOWNIA KOMPUTEROWO-ELEKTRONICZNA

1. Zapoznanie się ze środowiskiem projektowym Altium Designer.
Efekty kształcenia:
- student potrafi wykonać podstawowe czynności związane z prowadzeniem projektu,
- student potrafi przeprowadzić symulację modelu systemowego prostego urządzenia cyfrowego
2. Projektowanie modułu układu analogowego.
- symulacja i integracja sygnałowa.
3. Projektowanie modułu układu cyfrowego.
- student potrafi zbudować testowalne urządzenia cyfrowe.

Ćwiczenia projektowe:
PROJEKT ZESPOŁOWY

Studenci w dwuosobowych zespołach realizują projekty. Każdy zespół otrzymuje do wykonania inny, przydzielony losowo projekt. Punktem wyjścia dla studentów są dostarczone założenia i wskazówki projektowe. W ramach projektu należy zaprojektować płytę drukowaną.
Efekty kształcenia:
- student potrafi zinterpretować specyfikację,
- student potrafi efektywnie wykorzystać dostępne narzędzia projektowe do stworzenia projektu płyty drukowanej,
- student potrafi stosować reguły projektowe topografii połączeń na płycie drukowanej,
- student potrafi efektywnie wykorzystać dostępne opisy układów scalonych i ich modeli,
- student potrafi współpracować w grupie realizując swoją część zadania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ramach laboratorium komputerowo-elektronicznego studenci pracując w dwuosobowych zespołach wykonują szereg ćwiczeń, które traktowane są jako niezbędne przygotowanie do wykonania projektu. Poprawne ich ukończenie traktowane jest jako dopuszczenie do rozpoczęcia pracy nad projektem. Projekt oceniany jest w oparciu o procent zrealizowanych założeń projektowych i/lub ocenę niezawodności działania stworzonego urządzenia. Dodatkowo oceniany jest sposób zaprezentowania informacji technicznych zawartych w opracowanej dokumentacji. Sprawdzian prowadzony jest przy komputerze i polega na zrealizowaniu prostego zadania projektowego. Zadanie to uzupełnione jest pisemnym sprawdzeniem wiedzy przekazanej na wykładzie za pomocą kartkówek na każdym spotkaniu w laboratorium. Ocena końcowa OK z modułu obliczana jest jako średnia ważona oceny z kartkówek OS i z projektu OP: OK = 0.6 x OS + 0.4 x OP

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Znajomość podstaw teorii obwodów i układów elektronicznych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Protel DXP : pierwsze kroki / Marek Smyczek.
2a. Kompatybilność elektromagnetyczna : zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. 1, Źródła, sprzężenia, skutki : zasady i porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Zbigniew Pochanke.
2b. Kompatybilność elektromagnetyczna : zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. 2, Uziemienia, masy, oprzewodowanie : zasady i porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Bolesław Kuca.
2c. Kompatybilność elektromagnetyczna : zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane : zasady i porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Zbigniew Pochanke.
2d. Kompatybilność elektromagnetyczna : zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze : zasady i porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Zbigniew Pochanke.
3. Lutowanie bezołowiowe / Krystyna Bukat, Halina Hackiewicz.
4. Altium Designer – Przewodnik po programie / pozycja dostarczana słuchaczom przez prowadzącego
podczas zajęć
5. Normy wymagań technologicznych płytek pcb IPC-2221 i IPC-2152.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. P. Gryboś, W. Dąbrowski, P. Hottowy, R. Szczygieł, K. Świentek, P. Wiącek
Multichannel mixed-mode IC for digital readout of silicon strip detectors. Microelectronics Reliability, vol. 42 (2002), 427-436.
2. P. Gryboś, A.E.Cabal Rodriguez, M. Idzik, J.L. Gaitan, F. Prino, L. Ramello, K. Świentek, P. Wiącek
RX64DTH – A fully integrated 64-channel ASIC for a digital X-ray imaging system with energy window selection. IEEE Transactions on Nuclear Science (2005), NS-52, No. 4, 839-846.
3. W. Dąbrowski, T. Fiutowski, P. Rydygier, P. Wiącek
A dual band-pass amplifier-filter circuit for simultaneous recording of spikes and local field potentials from live neuronal tissue using multielectrode arrays. Microelectronics Journal 42 (2011), 1305-1312.
4.T. Fiutowski, W. Dąbrowski, S. Koperny, P. Wiącek
Front-end electronics for Micro Pattern Gas Detectors with integrated input protection against discharges.
JINST 11 (2016) C01036

Informacje dodatkowe:

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium komputerowo-elektronicznego wymaga zaliczenia:

 • wszystkich kartkówek,
 • wszystkich projektów,
 • sprawdzianu praktycznego.
  Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego projektu jest:
 • pomyślna prezentacja,
 • zaliczone sprawozdanie – dokumentacja projektu.
  Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
  Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin konsultacji projektowych umożliwiający ukończenie projektów.
  Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.