Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy pierwszej pomocy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-105-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Cebula Grzegorz (gcebula@me.com)
Osoby prowadzące:
Cebula Grzegorz (gcebula@me.com)
Krótka charakterystyka modułu

Nauka podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach reanimacji, niektórych stanach zagrożenia życia oraz algorytmie BLS. FM2A_W08, FM2A_W21, FM2A_W08, FM2A_W09, FM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna kolejność wykonywania czynności ratowniczych u dorosłych oraz dzieci. FM2A_W06, FM2A_W21, FM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulowaną akcję ratowniczą według obowiązującego algorytmu BLS przy zadanych warunkach początkowych oraz brzegowych. FM2A_U19, FM2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących poszczególne etapy realizacji algorytmu BLS. FM2A_U04, FM2A_U04, FM2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w przeprowadzanie symulowanych akcji ratowniczych, dyskutuje w grupie, jak również z prowadzącym, omawia praktyczne problemy przedstawione na zajęciach. FM2A_K02, FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K06, FM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość wagi poprawności przeprowadzenia algorytmu BLS dla życia i zdrowia drugiego człowieka. FM2A_K05, FM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach reanimacji, niektórych stanach zagrożenia życia oraz algorytmie BLS. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kolejność wykonywania czynności ratowniczych u dorosłych oraz dzieci. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulowaną akcję ratowniczą według obowiązującego algorytmu BLS przy zadanych warunkach początkowych oraz brzegowych. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących poszczególne etapy realizacji algorytmu BLS. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w przeprowadzanie symulowanych akcji ratowniczych, dyskutuje w grupie, jak również z prowadzącym, omawia praktyczne problemy przedstawione na zajęciach. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wagi poprawności przeprowadzenia algorytmu BLS dla życia i zdrowia drugiego człowieka. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci (2 godziny)
Zasady prowadzenia resuscytacji krązeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Technika oceny poszkodowanego, wzywanie pomocy, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej. Zasady wykorzystania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.
2. Pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia (3 godziny)
Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia: zadławienie, urazy, oparzenia, odmrożenia, hipo i hipertermia, drgawki, ból w klatce piersiowej, udar mózgu.

Zajęcia praktyczne:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (5 godzin)
Efekt kształcenia:
- student potrafi prowadzenie resuscytację krązeniowo-oddechową u dorosłych według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- student potrafi bezpiecznie i prawidłowo używać automatyczny defibrylator zewnętrzny.
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci, pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia (4 godziny)
Efekty kształcenia:
- student potrafi prowadzenie resuscytację krązeniowo-oddechową u dzieci według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- student potrafi udzielić pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia: zadławienie, urazy, oparzenia, odmrożenia. Zaliczenie praktyczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu testowego (E) i zaliczenia praktycznego (C ):
OK = 0.5 x E + 0.5 x C

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

  1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011
    Literatura uzupełniająca:
  2. Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2010, rozdziały: 1, 2, 3, 6a, 8, 10. lub te same rozdziały na stronie internetowej Polskiej Rady Resuscytacji
    http://www.prc.krakow.pl/2010
  3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowej i automatyczna defibrylacja zewnętrzna – podręcznik do kursu – Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011
  4. Markenson D, Ferguson JD, Chameides L, Cassan P, et all. First Aid: 2010 American Heart Association and American Red Cross International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010;122:S582-S605. http://circ.ahajournals.org/content/122/16_suppl_2/S582.full.pdf+html
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak