Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-109-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość przeprowadzenia badań niezbędnych do realizacji pracy magisterskiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawy fizycznych zjawisk związanych z realizowanym tematem pracy dyplomowej. FM2A_W06, FM2A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać pozycje literaturowe istotne z punktu widzenia realizacji wybranego tematu. FM2A_U01, FM2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników i wyciągnąć wnioski. FM2A_U12, FM2A_U13, FM2A_U09 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie oraz zdrowie swoje i współpracowników. FM2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. FM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawy fizycznych zjawisk związanych z realizowanym tematem pracy dyplomowej. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać pozycje literaturowe istotne z punktu widzenia realizacji wybranego tematu. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników i wyciągnąć wnioski. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie oraz zdrowie swoje i współpracowników. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne
Celem letniej praktyki dyplomowej będzie zebranie materiałów niezbędnych do realizacji wybranego przez Studenta tematu pracy magisterskiej. W szczególności Student będzie miał możliwość:

- zebrania i przeanalizowania literatury pod kątem informacji niezbędnych do realizacji pracy;
- zapoznania się z wykorzystywaną aparaturą pomiarową;
- przeprowadzenia (pod nadzorem osoby upoważnionej) pomiarów koniecznych do realizacji wybranego tematu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Promotora Pracy Magisterskiej. Zaświadczenie powinno zawierać ocenę przebiegu praktyki wraz z podaniem stopnia zaawansowania pracy. Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od Zewnętrznego Opiekuna Praktyki (Z) i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich (S):
OK = (Z+S)/2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Podstawowa wiedza w zakresie technik badawczych wykorzystywanych do realizacji tematu pracy.

2. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia Promotora pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: “Comparison of MCP-Ns and MCP-N detectors usefulness for beta rays detection” Radiation Measurements 102 (2017) 10-15
2. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: ”The influence of pre- and post-irradiation annealing on LiF:Mg,Cu,P stability” Radiation Protection Dosimetry Radiation Protection Dosimetry (2016), Vol. 171, No. 3, pp. 346–350
3. K.Matusiak, J. Kosek: “Dedicated computer software to radiation dose optimization for the staff performing nuclear medicine procedures” NUKLEONIKA (2012) vol. 57 no. 4 pp.497-502
4. J.Chwiej, A.Patulska, A.Skoczen, K.Matusiak, K.Janeczko, M.Ciarach, R.Simon, Z.Setkowicz:“Various ketogenic diets can differently support brain resistance against experimentally evoked seizures and seizure-induced elemental anomalies of hippocampal formation” Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 42 (2017) 50-58

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.

Praktyki muszą zostać zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Promotorem Pracy Magisterskiej oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku FM. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.