Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dozymetria kliniczna
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-207-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Waligórski Michał (z5waligo@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Waligórski Michał (z5waligo@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna biofizyczne podstawy współczesnych metod i technik radioterapii. FM2A_W02, FM2A_W11, FM2A_W10, FM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna typowe procedury radioterapii. FM2A_W13, FM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić aparaturę jaka jest stosowana w teleradioterapii i brachyterapii. FM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają systemy planowania leczenia w tele- i brachyterapii FM2A_U07, FM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi zdefiniować jednostki dozymetryczne, wymienić rodzaje detektorów wyjaśnić na czym polega dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii. FM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia kontroli jakości w radioterapii. Student rozumie potrzebę współpracy fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej FM2A_K08, FM2A_K03, FM2A_K04, FM2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna biofizyczne podstawy współczesnych metod i technik radioterapii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna typowe procedury radioterapii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić aparaturę jaka jest stosowana w teleradioterapii i brachyterapii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają systemy planowania leczenia w tele- i brachyterapii + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zdefiniować jednostki dozymetryczne, wymienić rodzaje detektorów wyjaśnić na czym polega dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia kontroli jakości w radioterapii. Student rozumie potrzebę współpracy fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Biofizyczne podstawy oraz współczesne metody i techniki radioterapii.
2. Typowe procedury radioterapii, aparatura stosowana w teleradioterapii i brachyterapii.
3. Dozymetria kliniczna: jednostki dozymetryczne, detektory, dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii.
4. Systemy planowania leczenia w teleradioterapii
5. Systemy planowania leczenia w brachyterapii
6. Kontrola jakości w radioterapii. Współpraca fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej.
7. Nowe techniki radioterapii. Radioterapia hadronowa.
8. Egzamin

Zajęcia warsztatowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) jest obliczana odpowiednio jako procent uzyskanych punktów i jest jednoznaczna z oceną końcową (OK):

OK = E
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. A. Gasińska : Biologiczne podstawy radioterapii. AGH OEN, Kraków 2001
  2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące. WN PWN Warszawa 2001
  3. A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita (redakcja): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. ibid
  4. M. Nałęcz (redakcja): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 –tom 9: Fizyka medyczna. AOW EXIT Warszawa 2002
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak