Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Radiobiologia i radioterapia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-208-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chwiej Joanna (joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gliński Bogdan (z5glinsk@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. FM2A_W04, FM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. FM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. FM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. FM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. FM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu FM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Podstawowe wiadomości o występowaniu i rozpoznawaniu nowotworów złośliwych.
 2. Metody leczenia nowotworów złośliwych. Podstawowe założenia i techniki radioterapii.
 3. Pojęcie LPE. Wpływ promieniowania na komórkę. Pojęcie śmierci komórki. Krzywe przeżycia.
 4. Procesy naprawy uszkodzeń popromiennych. Cykl komórkowy i jego rola w radio- i chemioterapii. 5R radioterapii.
 5. Organizacja i promieniowrażliwość tkanek prawidłowych.
  Pojęcie względnej skuteczności biologicznej (WSB) i współczynnika wzmożenia tlenowego (WWT).
 6. Testy prognostyczne w radioterapii nowotworów złośliwych.
 7. Techniki leczenia napromienianiem najczęściej występujących nowotworów złośliwych
 8. Techniki konformacyjne leczenia nowotworów złośliwych. Perspektywy rozwoju radioterapii.
 9. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia warsztatowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego (K) w ramach zajęć laboratoryjnych jest obliczana odpowiednio jako procent uzyskanych punktów i jest jednoznaczna z oceną końcową (OK).

OK = K
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. A. Gasińska : Biologiczne podstawy radioterapii. AGH OEN, Kraków 2001
 2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące. WN PWN Warszawa 2001
 3. A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita (redakcja): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. ibid
 4. M. Nałęcz (redakcja): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 –tom 9: Fizyka medyczna. AOW EXIT Warszawa 2002
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak