Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-2-302-DE-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Lankosz Marek (Marek.Lankosz@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Lankosz Marek (Marek.Lankosz@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Poznane zostaną podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych w wybranych procesach biomedycznych. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. FM2A_W05, FM2A_W03, FM2A_W03, FM2A_W04, FM2A_W05, FM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. FM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U005 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. FM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U006 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. FM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. FM2A_K01, FM2A_K11 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa
M_K005 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FM2A_K02, FM2A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych w wybranych procesach biomedycznych. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. - - - - - + - - - - -
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U006 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K005 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zajęcia seminaryjne

Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematyką prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim. Na pierwszych zajęciach przedstawiany jest sposób przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej. Omawiane są podstawowe informacje dotyczące analizy danych doświadczalnych i korzystania ze specjalistycznych baz danych, a także podawane są warunki zaliczenia. Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków. Na zajęciach seminaryjnych zwraca się uwagę na zrozumienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej oraz omówienie strony inżynierskiej działania urządzeń medycznych. Drugim istotnym elementem zajęć jest nabycie umiejętności poprawnego analizowania danych doświadczalnych. Przedstawione przez studentów zagadnienia są potem podstawą sprawdzianu końcowego.
Efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie wyselekcjonować odpowiednią literaturę niezbędną do przygotowania prezentacji dotyczącej pracy magisterskiej
- student zna zjawiska fizyczne związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej
- student zna działanie aparatury badawczej wykorzystywanej przy realizacji pracy magisterskiej
- student zna podstawy statystyki niezbędne do opracowania danych pomiarowych i potrafi prawidłowo je zastosować.
-student zna podstawy fizyczne oraz działanie aparatury badawczej związanej z pracami magisterskimi realizowanymi przez innych studentów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 39 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczna z dwóch ocen cząstkowych z prezentacji.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnych ocen z prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów na kierunku Fizyka medyczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Czyżycki, P.Wróbel, M.Lankosz
Confocal X-ray fluorescence micro-spectroscopy experiment in tilted geometry
Spectrochimica Acta Part B, 97 (2014) 99–104
A.Wandzilak, M.Czyżycki, P.Wróbel, M.Szczerbowska-Boruchowska, E.Radwańska, D.Adamek, M.Lankosz
The oxidation states and chemical environments of iron and zinc as potential indicators of brain tumour malignancy grade – preliminary results.
Metallomics, 5 (2013) 1547-1553
M.Lankosz, M.Grzelak, B.Ostachowicz, A.Wandzilak, M.Szczerbowska-Boruchowska, P.Wrobel, E.Radwanska, D.Adamek
Application of the total reflection X-ray fluorescence method to the elemental analysis of brain tumors of different types and grades of malignancy
Spectrochimica Acta Part B, 101 (2014) 98–105

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:nieobecność na zajęciach z przyczyn losowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału prezentowanego na zajęciach i jego zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, lecz nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Uzyskanie negatywnej oceny z prezentacji lub jej nie wygłoszenie w przewidzianym harmonogramem zajęć terminie wymaga ustalenia z prowadzącym zajęcia nowego terminu jej wygłoszenia, nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Zasady zaliczania zajęć seminaryjnych: warunkiem jest zaliczenie prezentacji. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.