Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej,jak również podstawową wiedzę z zakresu biologii i chemii na tym samym poziomie.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Kompetencji inżynierskich, Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową jak i poziomą. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Strategia rozwoju AGH kładzie również duży nacisk na doskonalenie warunków zwiększających motywacje do pracy naukowej oraz wymiany międzynarodowej. Program kształcenie kierunku Fizyka Medyczna wspiera te dążenia poprzez umożliwienie zaliczania studentom pracy naukowej prowadzonej we współpracy z pracownikami wydziału jako modułów obieralnych, za które studenci otrzymują punkty ECTS i oceny. Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
drugi, trzeci, siódmy
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie deficyt punktów nie może przekraczać 12 ECTS. Dodatkowo:
- student, aby uzyskać wpis na semestr II musi mieć zaliczone moduły: Mechanika
- student, aby uzyskać wpis na semestr– III musi mieć zaliczone moduły: Elektromagnetyzm i optyka
- warunkiem wpisu na semestr VII jest wybór tematu pracy inżynierskiej

Studia indywidualne:

Student może rozpocząć studia indywidualne od piątego semestru, jeżeli jego średnia z dotychczasowych studiów jest nie niższa niż 4.0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, który podejmie się opieki

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną z oceny średniej z całych studiów (z wagą 80%), z oceny z pracy inżynierskiej (z wagą 10%), z egzaminu dyplomowego (z wagą 10%)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady prowadzenie procesu dyplomowania, ustala Regulamin Studiów AGH. Dodatkowe regulacje wprowadza uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z dnia 24.05.2010r., która stwierdza co następuje:

“Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych na wydziale fizyki i informatyki stosowanej AGH Zgodnie z §25, ust. 20 Regulaminu studiów AGH „Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich i licencjackich oraz ich forma mogą zostać określone inaczej, jeżeli właściwa Rada Wydziału podejmie stosowną uchwałę, biorąc pod uwagę specyfikę i organizację kierunku studiów. Zapisy ustępów 2 – 8, i 13 – 16 – nie są w takim przypadku wiążące dla podejmowanej uchwały.”

Proponujemy następujące zmiany w ustępach 2 – 8 i 13 – 16:

2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
a) zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
b) zarejestrował pracę dyplomową przy czym ustala się, że elektroniczna wersja pracy w formacie PDF deponowana jest za pośrednictwem wydziałowego Modularnego Internetowego Systemu Informacyjno Organizacyjnego;
c) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana dokumenty.

3. Egzamin dyplomowy powinien się odbywać po regulaminowym terminie rejestracji pracy dyplomowej na tyle wczesnym by umożliwić przystąpienie do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w tym samym roku akademickim.

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału uwzględniającymi jednocześnie zalecenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komisji przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

6. Egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (egzamin inżynierski). Zakres egzaminu dyplomowego jest określony w programie nauczania dla kierunku studiów i obejmuje treści ujęte w obowiązujących standardach kształcenia. Egzamin inżynierski wymaga odpowiedzi na dwadzieścia pytań i ma formę testu jednokrotnego wyboru (do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi z których dokładnie jedna jest prawidłowa). Lista zawierająca 300 przykładowych pytań (dla każdego z prowadzonych kierunków studiów) jest każdorazowo publikowana na stronie WWW wydziału nie później niż do końca października roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin inżynierski. Egzamin trwa nie dłużej niż 90 minut.

8. Egzamin inżynierski uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Zapis słowny określa się w oparciu o §13 ust. 1. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu inżynierskiego Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę końcową – wynik ukończenia studiów. Końcową ocenę studiów, oblicza się na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z §14,
b) oceny pracy, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych przez opiekuna i recenzenta,
c) oceny egzaminu inżynierskiego, ustalonej przez Komisję;
z wagami odpowiednio 80%, 10% i 10%.

13. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół na drukach według ustalonego wzoru. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

14. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu inżynierskiego i ostatecznej oceny studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej na spotkaniu promocyjnym z grupami dyplomantów.

15. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu.

16. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu Dziekan podaje do wiadomości studenta co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.

Dodatkowe informacje:

-