Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka żeglowania
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-004-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawy aero – i hydrodynamiki w zastosowaniu do fizyki żeglowania

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe prawa fizyki umożliwiające zastosowanie napędu wiatrowego FM1A_W02, FM1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student wie jak zoptymalizować siłę aerodynamiczną żagla, aby uzyskać maksymalną prędkość łodzi FM1A_W06, FM1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student zna podstawy budowy łodzi żaglowych, historię ich ewolucji i czynniki wpływające na własciwości na wodzie. FM1A_W06, FM1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U003 Sydent potrafi prawidłowo opisać zjawiska zawiązane z falowaniem i żeglugą przy silnym wietrze. FM1A_W01, FM1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe prawa fizyki umożliwiające zastosowanie napędu wiatrowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak zoptymalizować siłę aerodynamiczną żagla, aby uzyskać maksymalną prędkość łodzi + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy budowy łodzi żaglowych, historię ich ewolucji i czynniki wpływające na własciwości na wodzie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Sydent potrafi prawidłowo opisać zjawiska zawiązane z falowaniem i żeglugą przy silnym wietrze. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Fizyka Żeglowania

Wykład jest próbą przybliżenia słuchaczom podstawowych zagadnień i teorii fizycznych związanych z techniką żeglowania po wodzie i nie tylko. Elementarne pojęcia fizyki klasycznej takie jak prędkość, przyspieszenie, rozkład sił, momenty sił, bezwładność zasady dynamiki jak również podstawy mechaniki płynów (hydro i aerodynamiki) i fizyki powierzchni posłużą do opisu zachowania łodzi napędzanych wiatrem poddanych różnym warunkom fizycznym. Studentom zainteresowanym żeglarstwem wykład pokazuje wiele sposobów w jaki fizyka może być wykorzystana do lepszego zrozumienia zasady działania napędu wiatrowego, jednocześnie bardziej naukowe zrozumienie zachowania łodzi, wiatru i wody powinno wpłynąć na poprawę umiejętności żeglarskich w praktyce. Pozostali studenci mogą potraktować ten wykład jako ciekawy przykład zastosowania podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej w praktyce, pamiętając jednocześnie ze opisywane zjawiska są bardzo podobne do tych, które występują w wielu dziedzinach życia np. lotnictwie czy sporcie. Wykład ma na celu popularyzowanie fizyki i przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i wydziałów AGH.

Wykłady:
1. Wprowadzenie, trochę historii napędu wiatrowego.(2godz.)
2. Żeglowanie z wiatrem. Łatwizna? (2godz.)
3. “Kurs na wiatr” – o wiele trudniej. (2godz.)
4. “Zwrot przez kil” i momenty – czyli czemu łódź się wywraca? (2godz.)
5. Trochę fizyki żagla. (2godz.)
6. Dynamika płynów – (aerodynamika i hydrodynamika). (4godz.)
7. Fizyka powierzchni. (4godz.)
7. Żeglowanie i fale. (2godz.)
8. Wiatr i trochę meteorologii. (2godz.)
9. Strategia żeglowania. (2godz.)
10. Co dalej? perspektywy napędu żaglowego. (2godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecnosci 60% sprawdzian zaliczeniowy 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowy kurs fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Physics of Sailing, John Kimball, CRC Press; 1 edition (December 22, 2009)

The Symmetry of Sailing: The Physics of Sailing for Yachtsman, Ross Garrett, Sheridan House (January 25, 1996)

Aero-Hydrodynamics and the Performance of Sailing Yachts: The Science Behind Sailboats and Their Design, Fabio Fossati, International Marine/Ragged Mountain Press; 1 edition (December 11, 2009)

The Physics of Sailing Explained, Bryon D. Anderson, Sheridan House (October 1, 2003)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykład ma na celu popularyzowanie fizyki i przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i wydziałów AGH.