Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektromagnetyzm i optyka
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-202-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł obejmuje następujące zagadnienia z fizyki ogólnej: elektrostatyka, elektryczność, magnetyzm, zjawiska falowe, dźwięk i optyka.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe prawa i zjawiska z zakresu elektromagnetyzmu, optyki i akustyki FM1A_W06, FM1A_W03, FM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna przykłady wykorzystania zjawisk fizycznych z zakresu elektromagnetyzmu, akustyki i optyki w technice, badaniach i medycynie FM1A_W03, FM1A_W11, FM1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U005 Student potrafi prawidłowo używać i przeliczać jednostki fizyczne związane z elektromagnetyzmem, akustyką i optyką FM1A_U08, FM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U006 Student potrafi wykorzystać znajomość praw fizyki do rozwiązywania prostych problemów rachunkowych z zakresu elektromagnetyzmu, akustyki i optyki FM1A_U21, FM1A_U11, FM1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U010 Student potrafi dostrzec obecność praw fizyki w przyrodzie, technice, medycynie i korzystając z nich objaśnić występujące tam procesy FM1A_U16, FM1A_U11, FM1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w zespołowym rozwiązywaniu problemów oraz publicznie prezentować otrzymane wyniki FM1A_K07, FM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe prawa i zjawiska z zakresu elektromagnetyzmu, optyki i akustyki + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna przykłady wykorzystania zjawisk fizycznych z zakresu elektromagnetyzmu, akustyki i optyki w technice, badaniach i medycynie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi prawidłowo używać i przeliczać jednostki fizyczne związane z elektromagnetyzmem, akustyką i optyką - + - - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi wykorzystać znajomość praw fizyki do rozwiązywania prostych problemów rachunkowych z zakresu elektromagnetyzmu, akustyki i optyki - + - - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi dostrzec obecność praw fizyki w przyrodzie, technice, medycynie i korzystając z nich objaśnić występujące tam procesy + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w zespołowym rozwiązywaniu problemów oraz publicznie prezentować otrzymane wyniki - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elektrostatyka (6 h)

  • Ładunki elektryczne i ich wzajemne oddziaływanie
  • Pole elektrostatyczne i wielkości je charakteryzujące
  • Pojemność elektryczna
  • Elektryczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu elektrostatycznym
  • Dielektryki. Zjawisko polaryzacji. Wektory E, D i P. Ferroelektryki.

 2. Prąd elektryczny (3 h)

  • Prąd elektryczny: natężenie i gęstość prądu
  • Prawo ciągłości klasyczna teoria przewodnictwa
  • Oporność, przewodnictwo i nadprzewodnictwo
  • Praca i moc prądu
  • Napięcia kontaktowe, siła elektromotoryczna

 3. Pole magnetyczne (9 h)

  • Ładunki elektryczne w ruchu – ujęcie relatywistyczne
  • Pole magnetyczne: siły działające na ładunki w polu magnetycznym – siła Lorentza
  • Wektor indukcji magnetycznej, siły elektrodynamiczne, cyklotron, efekt Halla
  • Magnetyczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu magnetycznym
  • Indukcja elektromagnetyczna: prawo indukcji Faradaya
  • Indukcja wzajemna i własna, prądy wirowe
  • Transformator, betatron
  • Prawo Ampera: wytwarzanie pola magnetycznego
  • Własności pola magnetycznego, prąd przesunięcia
  • Równania Maxwella w ujęciu różniczkowym i całkowym
  • Pole elektromagnetyczne i jego własności

 4. Fale (9 h)

  • Równanie falowe. Najprostsze rozwiązanie równania falowego
  • Rodzaje fal i ich źródła:
   - fale mechaniczne i ich widmo
   - fale elektromagnetyczne i ich widmo
   - fale podłużne
   - fale poprzeczne
   - fale powierzchniowe
   - inne rodzaje fal
  • Mechanizm rozchodzenia się fal:
   - mechanicznych
   - elektromagnetycznych
  • Równanie falowe w przypadku fal:
   - mechanicznych
   - elektromagnetycznych
  • Inne rozwiązanie równania falowego. Paczki falowe. Solitony.
  • Prędkość rozchodzenia się fali. Prędkość grupowa i prędkość fazowa. Dyspersja.
  • Transport energii. Falowód. Światłowód.
  • Dyfrakcja i interferencja (zasada Hughensa, zasada Fresnela) w przypadku fal:
   - mechanicznych
   - elektromagnetycznych
  • Spójność fal świetlnych. Doświadczenie Younga. Strefy Fresnela.
  • Dyfrakcja i interferencja na wielu szczelinach. Siatka dyfrakcyjna, interferometry i ich zastosowania.
  • Fale stojące i dudnienia.
  • Efekt Dopplera w przypadku fal:
   - mechanicznych (klasyczny i relatywistyczny)
   - elektromagnetycznych (optyczny – przesunięcie ku czerwieni)

 5. Podstawy akustyki (3 h)

  • Prędkość fal dźwiękowych
  • Rozchodzenie się fal akustycznych
  • Prawo Webera-Fechnera
  • Źródła dźwięków
  • Narząd słuchu
  • Instrumenty muzyczne
  • Fale uderzeniowe

 6. Podstawy optyki (6 h)

  • Optyka falowa i optyka geometryczna
  • Załamanie światła i kąt graniczny. Światłowody.
  • Dyspersja światła i rozszczepienie
  • Przyrządy optyczne. Wady soczewek.
  • Narząd wzroku
  • Podstawy teorii barw
  • Polaryzacja światła: polaryzacja liniowa, polaryzacja kołowa i eliptyczna
  • Wytwarzania światła spolaryzowanego
  • Interferencja w świetle spolaryzowanym
  • Światło spójne. Laser.
  • Fotometria

 7. Komentarze i uzupełnienia (3 h)

  • Treść zajęć będzie ustalona wspólnie ze studentami

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Powtórka z rachunku różniczkowego, całkowego i operacji wektorowych

  • student potrafi policzyć pochodne funkcji prostej i złożonej
  • student zna interpretację geometryczną pochodnej
  • student potrafi policzyć wybrane rodzaje całek oznaczonych
  • student potrafi korzystać z tablicy całek
  • student zna związek między pochodną i całką oraz ich fizyczną reprezentacją

 2. Wprowadzenie do operatorów pola

  • student wie czym jest pole wektorowe i skalarne
  • student rozumie pojęcie lini sił pola oraz powierzchnie jednakowej wartości
  • student potrafi wyznaczyć rotację, dywergencję oraz gradient pola
  • student potrafi podać analogie z życia codziennego opisujące powyższe pojęcia

 3. Elektrostatyka

  • student potrafi j akościowo i ilościowo opisać odziaływaniu zbioru ładunków punktowych
  • student potrafi wyznaczyć pole elektrostatyczne pochodzące od zbioru punktów
  • student potrafi opisać ruch masy obdarzonej ładunkiem w zadanym polu elektrostatycznym
  • student potrafi przeliczać jednostki różnych wielkości charakteryzujących pole elektorstatyczne
  • student zna typowe wartości wielkości charakteryzujących pola elektrostatyczne spotykane w przyrodzie i technice
  • student potrafi wyznaczyć w prostych przypadkach pole elektrostatyczne pochodzące od ciągłego rozkładu ładunków
  • student potrafi jakościowo i ilościowo opisać indukcję elektrostatyczną w prostych układach
  • student potrafi wyznaczyć pojemność prostych układów elektrycznych oraz pojemności zastępcze dla połączeń równoległych i szeregowych
  • student potrafi wyzanczyć natężenie pola w kondensatorze i określić warunki przebicia

 4. Prąd elektryczny

  • student potrafi ilościowo i jakościowo opisać zjawisko przepływu stałego prądu elektrycznego
  • student potrafi wyjaśnić przyczyny oporu elektrycznego i wyznaczyć opór w prostych układach przewodników oraz ich połączeniach szeregowych i równoległych
  • student potrafi wyznaczyć prądy i napięcia w prostych układach wymagających zastosowania jedynie prawa Ohma i praf Kirchoffa

 5. Pole magnetyczne

  • student wie czym jest pole magnetyczne, potrafi wskazać jego źródła oraz zna podstawowe wielkości charakteryzujące to pole
  • student potrafi jakościowo i ilościowo opisać indukcję elektromagnetyczną w przypadku prostych układów z prądem
  • student potrafi jakościowo i ilościowo opisać ruch masy obdarzonej ładunkiem i prędkością początkową w stałym polu elektromagnetycznym
  • student potrafi przeliczać jednostki różnych wielkości charakteryzujących pole magnetyczne
  • student zna typowe wartości wielkości charakteryzujących pola magnetyczne spotykane w przyrodzie i technice

 6. Fale i zjawiska falowe

  • student potrafi opisać i wyznaczyć podstawowe parametry opisujące falę
  • student potrafi rozwiązać proste zagadnienia związane z superpozucją i interferencją fal (w tym fale stojące)
  • student potrafi wyznaczyć bieg promieni świetlnych w przypadku odbicia i załamania na granicy różnych ośrodków
  • student potrafi jakościowo i ilościowo opisać głośność, wysokość oraz barwę dźwięku (barwę tylko jakościowo)

 7. Optyka

  • student potrafi poprawnie opisać zjawiska odbicia i załamania w prostych układach optycznych
  • student potrafi przeprowadzić konstrukcję obrazu w prostych układach soczewek i zwierciadeł
  • student potrafi jakościowo i ilościow scharakteryzować dyfrakcję i interferencję na jednej i dwóch szczelinach oraz na siatce dyfrakcyjnej
  • student potrafi w praktycznych przypadkach oszacować zdolność rozdzielczą układów optycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 255 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 56 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 60 godz
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych ustalana jest jako średnia ocen (z cotygodniowych kartkówek, odpowiedzi i aktywności na zajęciach oraz kolokwiów) zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).
Ocena z egzaminu ustalana jest na podstawie wyników egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń.
Na ocenę:

 • 3.0-3.5 wymagana jest znajomość praw fizyki omawianych na wykładzie i umiejętność zastosowania opisujących je wzorów,
 • 4.0-4.5 wymagana jest umiejętność wyjaśnienia zjawisk oraz wyprowadzenia związków i zależności omawianych na wykładzie,
 • 5.0 wymagana jest umiejętność zastosowania zdobytej na zajęciach wiedzy do wyjaśnienia zjawisk i procesów nie omawianych na wykładzie.

Ocena końcowa z modułu liczona jest jako średnia ważona, z wagą 40% dla ćwiczeń rachunkowych i 60% dla egzaminu pisemnego. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego w więcej niż jednym terminie do średniej ważonej bierze się średnią arytmetyczną z ocen wszystkich zdawanych terminów.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu podane będą na pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego
 • Wiedza i umiejętności w zakresie fizyki na poziomie szkoły średniej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Podstawy fizyki, tom 3 i 4 – Halliday D., Resnick R., Walker J., PWN 2011
 • Fizyka, tom 1 i 2 – Orear J, WNT 2004
 • Istota i struktura fizyki – Cooper L.N., PWN 1975
 • Zarys fizyki – Bolton W., PWN 1988
 • Dlaczego rzeczy są takie jakie są (rozdziały: 3, 9, 10, 11) – Chandrasekhar B.S., CiS 1999
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, pod koniec semestru zorganizowany będzie specjalny dodatkowy termin, w którym można będzie napisać zaległe kolokwium.
Dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności (student nadrabia zaległości we własnym zakresie).
Podstawą zaliczenia jest obecność na co najmniej 50% zajęć w semestrze. W uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) student samodzielnie uzupełnia powstałe zaległości, które zostaną sprawdzone poprzez specjalne kolokwium.