Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizjologia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-203-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pajdo Robert (robert.pajdo@uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Krzysiek-Mączka Gracjana (gracjana.krzysiek-maczka@uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych procesach życiowych organizmu ludzkiego (czynnościach i funkcjach jego komórek, tkanek i narządów). FM1A_W09, FM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna i rozumie prawa, które rządzą funkcjami poszczególnych typów komórek oraz ich powiązaniem między sobą, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizycznych opisywanych procesów (opis mechaniczny, opis dynamiczny, opis bioelektryczny). FM1A_W06, FM1A_W02, FM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz scharakteryzować poszczególne procesy fizjologiczne poznane w trakcie wykładu. FM1A_U04, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi posługiwać się różnymi parametrami opisującymi własności mechaniczne oraz fizjologiczne mięśnia sercowego, hemodynamikę krążenia obwodowego, mechanikę oddychania w zadanych warunkach ciśnieniowych, klirens nerkowy, równowagę energetyczną oraz termoregulację ustroju, czynność bioelektryczną mózgu. FM1A_U21, FM1A_U18, FM1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U003 Student używa odpowiednich relacji i pojęć charakteryzujących sprzężenia zwrotne pomiędzy różnymi procesami fizjologicznymi. FM1A_U16, FM1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kreatywnie myśleć łącząc podejście medyczne do danego procesu fizjologicznego oraz podejście techniczne stosowane do jego opisu. FM1A_K12, FM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. FM1A_K01, FM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych procesach życiowych organizmu ludzkiego (czynnościach i funkcjach jego komórek, tkanek i narządów). + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie prawa, które rządzą funkcjami poszczególnych typów komórek oraz ich powiązaniem między sobą, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizycznych opisywanych procesów (opis mechaniczny, opis dynamiczny, opis bioelektryczny). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz scharakteryzować poszczególne procesy fizjologiczne poznane w trakcie wykładu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się różnymi parametrami opisującymi własności mechaniczne oraz fizjologiczne mięśnia sercowego, hemodynamikę krążenia obwodowego, mechanikę oddychania w zadanych warunkach ciśnieniowych, klirens nerkowy, równowagę energetyczną oraz termoregulację ustroju, czynność bioelektryczną mózgu. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student używa odpowiednich relacji i pojęć charakteryzujących sprzężenia zwrotne pomiędzy różnymi procesami fizjologicznymi. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kreatywnie myśleć łącząc podejście medyczne do danego procesu fizjologicznego oraz podejście techniczne stosowane do jego opisu. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólne wprowadzenie do fizjologii (2 godz.)
Definicja oraz zakres omawianych problemów.
2. Krew (6 godz.)
Podstawowe funkcje, osocze (właściwości fizyczne i skład chemiczny), składniki morfotyczne, grupy krwi, układ krzepnięcia krwi, zmiany patologiczne (zwłaszcza wywołane promieniowaniem jonizującym).
3. Krążenie krwi (6 godz.)
Właściwości mechaniczne i fizjologiczne mięśnia sercowego, cykl serca, automatyzm skurczów i czynność przewodząca serca, wpływy chemiczne, fizyczne i nerwowe na akcję serca, zjawiska elektryczne w sercu, EKG, naczynia krwionośne, hemodynamika krążenia obwodowego, zmiany patologiczne w układzie krążenia.
4. Trawienie (4 godz.)
Czynności motoryczne przewodu pokarmowego, czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych, trawienie i wchłanianie, czynność wątroby, zmiany patologiczne w układzie trawienia.
5. Oddychanie (2 godz.)
Budowa układu oddechowego, mechanika oddychania, podział pojemności płucnych, wymiana gazowa w płucach, oddychanie w zmiennych warunkach ciśnieniowych, stany patologiczne układu oddechowego, hipoksja i jej rodzaje.
6. Wydalanie nerkowe (2 godz.)
Filtracja i resorpcja zwrotna w nerkach, płyny ustrojowe, regulacja gospodarki wodnej i równowagi kwasowo-zasadowej ustroju, zaburzeni a czynności nerek.
7. Przemiana materii (2 godz.)
Regulacja metabolizmu węglowodanów, równowaga energetyczna ustroju, termoregulacja chemiczna i fizyczna.
8. Gruczoły dokrewne (2 godz.)
Najważniejsze czynności i zaburzenia gruczołów dokrewnych (podwzgórze, przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, komórki APUD, przydatki, grasica)
9. Układ nerwowy (2 godz.)
Funkcja poszczególnych części centralnego układu nerwowego, czynność bioelektryczna mózgu, czynności układu autonomicznego, zaburzenia układu nerwowego.
10. Zmysły i receptory czuciowe (2 godz.)
Prawa percepcji zmysłowej, czynności narządów zmysłowych oraz ich zaburzenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) obliczana jest zgodnie na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów.
Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z egzaminu (E):
OK = E

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw biologii organizmów żywych
  • Znajomość podstaw fizyki ogólnej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W.Z. Traczyk. Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. 8. PZWL. 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak