Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Anatomia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-204-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Musiał Agata (agata.musial@uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Musiał Agata (agata.musial@uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie układów: kostnego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, płciowego, dokrewnego, nerwowego, mięśniowego. FM1A_W15, FM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe omawianych układów anatomicznych. FM1A_U01, FM1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych układów anatomicznych. FM1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. FM1A_K01, FM1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. FM1A_K02, FM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie układów: kostnego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, płciowego, dokrewnego, nerwowego, mięśniowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe omawianych układów anatomicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych układów anatomicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wiadomości wstępne (2 godz.)
Osie, płaszczyzny ciała ludzkiego, okolice ciała, podstawowe pojęcia i struktury anatomiczne.
2. Układ szkieletowy cz. I (2 godz.)
Rodzaje kości. Połączenia kości: połączenie włókniste, chrząstkozrost, kościozrost, połączenia stawowe. Typy stawów. Kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczka. Szczegółowa budowa typowego kręgu. Kręgosłup jako całość. Połączenia stawowe w kręgosłupie. Czaszka – ogólna b udowa. Kostna klatka piersiowa.
3. Układ szkieletowy cz. II (2 godz.)
Kości kończyny górnej i dolnej. Połączenia stawowe w kończynie górnej i dolnej.
4. Układ nerwowy (2 godz.)
Podstawowe definicje z układu nerwowego, jego podział. Budowa centralnego układu nerwowego i jego unaczynienie. Opony mózgowe, krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
5. Układ nerwowy obwodowy (2 godz.)
Narządy zmysłów.
6. Układ mięśniowy (2 godz.)
Poszczególne grupy mięśniowe, ich położenie, czynność i unerwienie.
7. Powtórzenie wiadomości z zakresu topografii głowy i szyi (2 godz.)
Kolokwium pisemne z zakresu układu kostnego, nerwowego i narządu zmysłów
8. Układ chłonny (2 godz.)
Grasica, węzeł chłonny, przebieg naczyń chłonnych, przewód piersiowy i chłonny prawy i ich dopływy. Zakres spływu chłonki z poszczególnych regionów ciała.
9. Układ krwionośny (2 godz.)
Serce, naczynia tętnicze, żylne i naczynia włosowate. Części serca, prawy i lewy przedsionek, prawa i lewa komora. Budowa serca. Układ przewodzący serca. Zastawki serca. Praca serca. Duże naczynia tętnicze i żylne ciała człowieka. Mechanizm oddychania.
10. Układ oddechowy (2 godz.)
Jama nosowa i zatoki oboczne nosa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela główne. Płuca – płaty i Szczegliny płuc. Krążenie płucne. Mechanizm oddychania.
11. Układ pokarmowy cz. I (2 godz.)
Jama ustna, zęby, język, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube. Ślinianka przyuszna, ślinianka podżuchwowa, ślinianka podjęzykowa. Wątroba, przewody żółciowe zewnątrz-wątrobowe, trzustka, śledziona. Otrzewna i jama otrzewnowa.
12. Układ pokarmowy cz. II (2 godz.)
Ściany jamy brzusznej, przepukliny, sąsiedztwo narządów w jamie brzusznej, przestrzeń zaotrzewnowa i budowa układu wydalniczego.
13. Układ dokrewny (2 godz.)
Budowa i położenie poszczególnych narządów układu dokrewnego.
14. Powtórzenie wiadomości z zakresu topografii klatki piersiowej i brzucha (2 godz.)
Kolokwium z zakresu układu krążenia, oddechowego, pokarmowego i dokrewnego.
15. Narządy płciowe u kobiety i mężczyzny (2 godz.)
Jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, prostata. Jajniki, jajowody, macica i pochwa. Pokazy: układ nerwowy i narządy zmysłów, układ mięśniowy, układ oddechowy i układ krążenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) obliczana jest na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów. W trakcie semestru dwa kolokwia pisemne – uzyskanie 70% maksymalnej punktacji z każdego z nich zwalnia z egzaminu końcowego z oceną 5.0.

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z egzaminu (E):
OK = E

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii organizmów żywych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Sokołowska-Pitucha. Anatomia człowieka. PZWL. 2006
A. Krechowiecki. Anatomia człowieka. PZWL. 2004
http://www.medpharm.pl
www.anatomiathelio.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak