Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Histologia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-205-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pyka-Fościak Grażyna (gpfosciak@cm-uj.krakow.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pyka-Fościak Grażyna (gpfosciak@cm-uj.krakow.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o elementarnej składowej ciała ludzkiego – komórce, oraz o podstawowych zespołach komórek: tkance nabłonkowej, łącznej, chrząstce, kości, krwi, mięśniowej i nerwowej. FM1A_W06, FM1A_W08, FM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna budowę i funkcje: układu chłonnego, naczyniowego, gruczołów zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych, gonad, skóry, płuca i nerki oraz narządów zmysłu. FM1A_W03, FM1A_W08, FM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe komórki oraz omawianych zespołów komórek. FM1A_U01, FM1A_U16, FM1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych tkanek i układów. FM1A_U04, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. FM1A_K02, FM1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. FM1A_K04, FM1A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o elementarnej składowej ciała ludzkiego – komórce, oraz o podstawowych zespołach komórek: tkance nabłonkowej, łącznej, chrząstce, kości, krwi, mięśniowej i nerwowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i funkcje: układu chłonnego, naczyniowego, gruczołów zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych, gonad, skóry, płuca i nerki oraz narządów zmysłu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe komórki oraz omawianych zespołów komórek. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych tkanek i układów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Komórka (2 godz.)
Budowa (elementy składowe) i funkcje komórki.
2. Tkanka nabłonkowa i łączna (3 godz.)
Budowa, funkcje tkanki nabłonkowej i łącznej (właściwej, chrząstki i kości).
3. Krew, hemopoeza i tkanka mięśniowa (2 godz.)
Budowa, funkcje krwi i szpiku.
Budowa i funkcje tkanki mięśniowej.
4. Tkanka nerwowa. Układ naczyniowy i limfatyczny (2 godz.)
Budowa i funkcje tkanki nerwowej.
Budowa naczyń krwionośnych.
Budowa i funkcje układu chłonnego. Komórki biorące udział w reakcjach immunologicznych.
5. Narządy specjalne: skóra, płuco, nerka (2 godz.)
Budowa i funkcje skóry, płuca, nerki.
6. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicze (2 godz.)
Budowa i funkcje wątroby i trzustki.
Budowa i funkcje narządów tworzących układy dokrewny.
7. Gonady i narządy zmysłów (2 godz.)
Budowa i funkcje jajników i jąder.
Budowa i funkcje narządy zmysłów: błony węchowej, kubków smakowych, narządu wzroku, słuchu i równowagi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia pisemnego (test: 60 pytań) (Z) obliczana jest na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów.
Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z zaliczenia pisemnego (Z):
OK = Z

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii organizmów żywych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Materiały dydaktyczne na stronie www Katedry Histologii CM UJ.
  • T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Mirecka. „Kompendium histologii”.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak