Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-209-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student zna zasady prezentacji tekstów naukowych. FM1A_W01 Kolokwium
M_W005 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów rozwiązywania prostych problemów. FM1A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U005 Student potrafi wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. FM1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Worda, PowerPointa, Latexa oraz Gnuplota. FM1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Student potrafi posługiwać się terminologią algorytmiczną i tworzyć algorytmy rozwiązania prostych problemów programistycznych. FM1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student zna zasady prezentacji tekstów naukowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów rozwiązywania prostych problemów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. - - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Worda, PowerPointa, Latexa oraz Gnuplota. - - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi posługiwać się terminologią algorytmiczną i tworzyć algorytmy rozwiązania prostych problemów programistycznych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy algorytmiki

  • terminologia
  • pojęcia i konstrukcje programistyczne
  • struktury danych
  • sposoby zapisu algorytmów
  • analiza algorytmu

 2. Arytmetyka binarna

  • liczby całkowite
  • liczby zmiennoprzecinkowe

 3. Edycja tekstu naukowego

  • edytor VI
  • Latex
  • Gnuplot

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Praca w systemie operacyjnym Windows i Linux

  • Student potrafi dostosować środowisko pracy do swoich potrzeb
  • Student potrafi korzystać z poczty elektronicznej
  • Student potrafi wykorzystać bezpieczne protokoły komunikacyjne
  • Student potrafi korzystając z linii poleceń systemu Linux tworzyć i zarządzać katalogami
  • Student umie korzystając z linii poleń zadać atrybuty plikom

 2. Edycja tekstu naukowego

  • Student potrafi przygotować poprawny wykres z wykorzystaniem programu Gnuplot
  • Student umie dofitować krzywą o zadanym równaniu do danych z pliku
  • Student potrafi poprawnie sformatować dokument z wykorzystaniem Worda
  • Student potrafi poprawnie sformatować dokument z wykorzystaniem Latexa
  • Student potrafi przygotować prezentacje z wykorzystaniem PowerPointa
  • Student potrafi przygotować prezentacje z wykorzystaniem Latexa

 3. Algorytmika

  • Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami algorytmicznymi
  • Student potrafi zanalizować algorytm zapisany w pseudokodzie
  • Student potrafi zanalizować proste zadania programistyczne i przedstawić je za pomocą schematu blokowego oraz pseudokodu

 4. Arytmetyka binarna

  • Student potrafi zapisać liczbę całkowitą i zmiennoprzecinkową w systemie binarnym
  • Student umie wykonywać podstawowe operacje matematyczne na liczbach w systemie binarnym
  • Student potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy obliczeniami wykonywanymi na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z laboratorium obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskiwanych w czasie semestru. Wykład zaliczany jest na podstawie odrębnego kolokwium, które odbędzie się na ostatnim wykładzie.
Ocena końcowa z modułu obliczana jest jako średnia ważona z powyższych ocen, przy czym ocena z laboratorium wchodzi do oceny końcowej z wagą 60%, a pozytywna ocena z zaliczenia wykładu z wagą 40%. Przy obliczaniu oceny końcowej brany będzie pod uwagę termin uzyskania oceny pozytywnej. Ocena końcowa będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J.Glenn Brookshear, „Informatyka w ogólnym zarysie”, ISBN: 83-204-2798-3
 2. C.Newham, B.Rosenblatt, „Bash. Wprowadzenie”, ISBN: 83-246-0047-7
 3. A.Diller, „Latex wiersz po wierszu”, ISBN: 83-7197-341-1
 4. http://www.gnuplot.info/documentation.html
 5. T.H.Cormen , Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein, „Wprowadzenie do algorytm”, ISBN: 978-83-204-3328-9
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • ćwiczenia laboratoryjne: usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia
 • obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady zaliczania zajęć:

 • ćwiczenia laboratoryjne: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
  Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.