Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium fizyczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-304-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Strzałka Radosław (Radoslaw.Strzalka@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student wykonuje w laboratorium fizycznym eksperymenty fizyczne, a następnie analizuje zebrane dane, a otrzymane wyniki, przedstawia w formie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. FM1A_W01, FM1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomieru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. FM1A_W01, FM1A_W06, FM1A_W02 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie FM1A_U01, FM1A_U08, FM1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. FM1A_K06, FM1A_K07, FM1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomieru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia prowadzone są w Studenckiej Pracowni Fizycznej WFiIS AGH. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Na zajęcia studenci przychodzą przygotowani do zadanego z góry ćwiczenia. Powinni posiadać wiedzę umożliwiającą poprawne wykonanie i zrozumienie ćwiczenia od strony teoretycznej oraz napisany wstęp teoretyczny do sprawozdania.
Ćwiczenia laboratoryjne trwają 3 godziny lekcyjne i obejmują sprawdzenie przygotowania studenta do ćwiczeń, wykonanie ćwiczenia i wstępne opracowanie zebranych pomiarów. Szczegółowe opracowanie sprawozdania i interpretację otrzymanych wyników studenci przygotowują w zespołach dwuosobowych i oddają do oceny na kolejnych zajeciach laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie 9 ćwiczeń.
Przy wystawianiu oceny brane jest pod uwagę przygotowanie teoretyczne oraz jakość sprawozdań.

Wybór ćwiczeń uzgadniany jest z wykładowcami przedmiotu Fizyka.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

Zajęcia wstępne (3 godz): zapoznanie z Regulaminem Pracowni, organizacja zajęć (podział na zespoły, harmonogram wykonywanych ćwiczeń), wykonanie tzw. “ćwiczenia zerowego”
Wykonanie 8 ćwiczeń (8 × 3 godz) spośród dostępnych:

- mechanika (6): moduł Younga, wahadło fizyczne, wahadło matematyczne, spadek swobodny, współczynnik lepkości, interferencja fal dźwiękowych
- optyka (4): współczynnik załamania dla ciał stałych, badanie soczewek,dyfrakcja światła na szczelinie, polarymetr
- elektryczność i magnetyzm (5): mostek Wheatstone’a, kondensatory, elektroliza, badanie termopary, busola stycznych
- podstawy fizyki współczesnej (4): efekt fotoelektryczny, diody półprzewodnikowe, dozymetria, przerwa energetyczna w germanie


Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (3 godz)


Efekty kształcenia:


Student zna relację pomiędzy teoretycznym opisem zjawiska i wykonanym eksperymentem
Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
Student potrafi określić i przeanalizować niepewność otrzymanych wyników pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
Student ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny z opracowanych sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona, w następujący sposób:

OK = 0.5 T + 0.5 S
Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość rachunku różniczkowego oraz badania przebiegu funkcji, wraz z interpretacją wykresu funkcji
  • Znajomość fizyki ogólnej
  • Znajomość podstaw statystyki i podstawowych metod opracowania danych pomiarowych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
  • red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
  • red. J. Salach, Wybieram fizykę, cz.1, aneks 2, Zamkor,Kraków 2006
  • D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Podstawy FIZYKI, t.1-5,PWN, Warszawa 2006
    *A.Zięba, Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, Warszawa 2013
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie posiadam

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu (9+ćwiczenie wstępne).
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
* uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
* poprawnie wykonane pomiary
* zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników