Informacje ogólne:
Nazwa:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-306-s
Wydział:
Studium Języków Obcych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Francuski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Egzamin,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
- zaimki względne proste i złożone
- akcentowanie części zdania (mise en relief)
- porównania
- tworzenie przysłówków
- czasy przyszłe (futur simple, futur proche, futur antérieur)
- czasy przeszłe (passé composé, imparfait, plus-que parfait)
- mowa zależna, następstwo czasów,
- zgodność paricipe passé z podmiotem lub dopełnieniem
- nominalizacja
- strona bierna
- imiesłów czynny (participe présent), gérondif
- subjonctif
- tryb warunkowy, zdania warunkowe
- zaimki y, en
- zaimki osobowe, zdania z wieloma zaimkami
- zaimki nieokreślone
- czas przeszły passé simple

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
- Charakterystyka postaci (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość, wymagania związane z wykonywaniem konkretnych zawodów).
-Społeczeństwo konsumpcyjne (zakupy przez Internet, współczesne postawy konsumenckie, serwisy aukcyjne, fenomen wyprzedaży, sprawiedliwy handel, budżet domowy, budżet studenta).
- Edukacja (metody nauczania i uczenia się, francuski system szkolnictwa, szkolnictwo wyższe we Francji, formy zajęć, życie studenckie).
- Elementy języka specjalistycznego i ogólnotechnicznego
- Praca (CV, rozmowa kwalifikacyjna, rynek pracy, oferty pracy, warunki zatrudnienia). Organizacja pracy w przedsiębiorstwie.
- Środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) we Francji i w Europie, profil czytelnika/słuchacza/telewidza, fenomen frankofonii).
- Społeczeństwo obywatelskie (stowarzyszenia, akcje humanitarne, mobilizacja społeczna)
- Kultura i sztuka (symboliczne postaci kultury i sztuki francuskiej, malarstwo, teatr, kino).
- Ekologia (zagrożenia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, energie odnawialne).
- Turystyka, podróże, wielokulturowość.

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
- dawać rady
- wyrażać uczucia
- pochwalić kogoś, robić wymówki
- napisać pismo/e-mail z prośbą o informacje, o sprecyzowanie informacji,
- wykonywać operacje na stronach francuskich serwisów internetowych,
- napisać pismo/e-mail z reklamacją,
- negocjować cenę,
- przestrzegać o niebezpieczeństwie
- przedstawić swoje kwalifikacje zawodowe,
- napisać CV, list motywacyjny, list z zakresu korespondencji handlowej.
- wypełnić dokumenty związane z podjęciem studiów we Francji
- wypełnić dokumenty związane z podjęciem pracy.
- wyrażać przyzwolenie
- wyrażać sprzeciw, zabraniać czegoś
- publicznie zabierać głos,
- napisać tekst informacyjny
- napisać recenzję
- wyrażać przyczynę i skutek
- poddawać coś w wątpliwość, relacjonować niepotwierdzone wydarzenia,
- wyrażać pewność i zwątpienie
- napisać petycję, list protestacyjny
- wyrażać cel
- wyrażać trwanie
- argumentować i przekonywać
- napisać sprawozdanie ze stażu
- mówić o przyszłości, przedstawiać hipotezy
- relacjonować wydarzenia, przedstawić argumentację
- przekonywać, przedstawiać swoje racje
- planować podróż
- rozumieć wypowiedzi i reportaże o charakterze popularno-naukowym
- rozumieć artykuły o charakterze popularno-naukowym
- rozumieć teksty związane ze studiowanym kierunkiem
- przedstawić prezentację związaną ze studiowanym kierunkiem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w lektoratach 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej A-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- podręcznik ALTER EGO 3+ (Hachette)
- materiały autorskie, materiały autentyczne z zakresu omawianej tematyki
- zestaw ćwiczeń interaktywnych oraz materiałów na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.