Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biochemia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-308-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zaznajomienie z budową i funkcją makromolekuł organizmów żywych oraz podstawowymi procesami biochemicznymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z molekularnymi podstawami życia oraz korelacjami klinicznymi. FM1A_W06, FM1A_W03, FM1A_W09 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada wiedzę o budowie makromolekuł organizmów żywych oraz zależnościach pomiędzy strukturą a funkcją. FM1A_W06, FM1A_W03, FM1A_W02 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii. FM1A_W11, FM1A_W02 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. Student potrafi wybrać odpowiednią technikę analityczną pomocną w badaniach biochemiczno-biomedycznych. FM1A_U18, FM1A_U16, FM1A_U08 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje dotyczące zagadnień biochemicznych. Student zna i potrafi stosować podstawową terminologię charakterystyczną dla zagadnień biochemicznych. FM1A_U01, FM1A_U02, FM1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi brać czynny udział w dyskusji merytorycznej na forum grupy. FM1A_K02, FM1A_K09 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z molekularnymi podstawami życia oraz korelacjami klinicznymi. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o budowie makromolekuł organizmów żywych oraz zależnościach pomiędzy strukturą a funkcją. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. Student potrafi wybrać odpowiednią technikę analityczną pomocną w badaniach biochemiczno-biomedycznych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje dotyczące zagadnień biochemicznych. Student zna i potrafi stosować podstawową terminologię charakterystyczną dla zagadnień biochemicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi brać czynny udział w dyskusji merytorycznej na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Moduł obejmuje 30 godzin wykładów i 15 godzin zajęć seminaryjnych.

Zagadnienia poruszane na wykładzie:
1. Podstawowe grupy związków: kwasy nukleinowe, białka, cukry i lipidy. Budowa komórek, tkanek i organizmów.
2. Aminokwasy jako podstawowe elementy budulcowe peptydów i białek.
3. Wiązanie peptydowe, peptydy terapeutyczne. Białka proste i złożone – struktura I-IV-rzędowa, zależność pomiędzy strukturą i funkcją.
4. Hemoglobina – allosteria, hemoglobiny patologiczne, mutacje genów a patofizjologia.
5. Enzymy i inhibitory enzymów – mechanizm działania oraz ich inhibitory jako leki.
6. Węglowodany. Monosacharydy i disacharydy – właściwości fizykochemiczne i znaczenie biologiczne. Polisacharydy – struktura a własności, choroby spichrzeniowe, cukrzyca.
7. Lipidy. Podział lipidów. Błony biologiczne – struktura i znaczenie, tratwy lipidowe. Rola lipidów w organizmie – podstawowe przemiany. Defekty przemian lipidów – lipidozy, lipidemie.
8. Przemiany energetyczne w komórkach zwierzęcych i roślinnych.
9. Techniki biochemiczne: ekstrakcja, homogenizacja, dializa, chromatografia (HPLC), elektroforeza, ultrawirowanie, spektrometria mas, metody obrazowania, zintegrowane systemy analityczne, mikro-TAS).

Zajęcia seminaryjne:

W trakcie zajęć seminaryjnych każdy Student wygłosi 20-25 minutowy referat na przydzielony wcześniej temat związany i uzupełniający zagadnienia poruszane w trakcie wykładów.
Efekty kształcenia:
- Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje,
- Student potrafi korzystać z dostępnej literatury specjalistycznej oraz czasopism popularnonaukowych;
- Student potrafi w zwięzły i interesujący sposób przedstawić zebrane informacje,
- Student zna podstawową terminologię charakterystyczną dla zagadnień biochemicznych,
- Student potrafi brać udział w dyskusji na forum grupy,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie oceny otrzymanej z seminarium i wystawiana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w Regulaminie Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- znajomość podstawowych wiadomości z chemii organicznej;

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer „Biochemia” Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1995 lub dowolne wydanie późniejsze,
- Materiały edukacyjne znajdujące się na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (kod dostępu podany zostanie na wykładzie),

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-J. Silberring, P. Ciborowski, Biomarker discovery and clinical proteomics, Trends in Analytical Chemistry; 29 (2010) 1–20.
-R. Trzcińska, P. Suder, A. Bodzoń-Kułakowska, M. Skalska, A. Marcinkowski, J. Kubacki, R. Pędrys, J. Silberring, A. Dworak, B. trzebicka, Synthesis and characterisation of PEG-peptide surfaces for proteolytic enzyme detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 9049–9059.
-J. Fiedor, M. Pilch, L. Fiedor, Tuning the thermodynamics of Association of Transmembrane Helices, Journal of Physical Chemistry. B, 113 (2009) 12831–12838.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach seminaryjnych:

Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia seminaryjne i nie wygłosił referatu może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: – obowiązkowa;

Zasady zaliczania zajęć seminaryjnych:

Każdy student zobowiązany jest do przygotowania i wygłoszenia referatu. Student który nie wygłosił prezentacji, bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia seminaryjne i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana. Zajęcia seminaryjne zakończone zostaną kolokwium. Ocena z zajęć seminaryjnych wystawiona zostanie na podstawie średniej ocen z prezentacji i kolokwium. Aby uzyskać ocenę pozytywną z zajęć seminaryjnych kolokwium musi zostać zaliczone przynajmniej na 50%.

Egzamin odbędzie się po zakończeniu zajęć z biochemii w semestrze letnim. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z zajęć seminaryjnych.