Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cytofizjologia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-404-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ziaja Marek (marek.ziaja@uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia elementy strukturalne komórki i opisuje ich funkcje FM1A_W06, FM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Przedstawia przebieg procesów komórkowych takich jak: egzocytoza, fagocytoza, zaprogramowana śmierć komórki. FM1A_W01, FM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Opisuje znaczenie onkogenow i protoonkogenów w warunkach prawidłowego funkcjonowania komórki transformacji nowotworowej oraz terapii fizykalnej. FM1A_U01, FM1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykazać różnice w przebiegu mitozy i mejozy FM1A_U21, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wyjaśnić mechanizm działania na komorki promieniowania jonizującego, UV, wysokiej i niskiej temperaturty. FM1A_U04, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Angażuje się w dyskusję na seminariach i potrafi uzasadnić swoje opinie posługując się nomenklaturą medyczną. FM1A_K02, FM1A_K04, FM1A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia elementy strukturalne komórki i opisuje ich funkcje + - - - - + - - - - -
M_W002 Przedstawia przebieg procesów komórkowych takich jak: egzocytoza, fagocytoza, zaprogramowana śmierć komórki. + - - - - + - - - - -
M_W003 Opisuje znaczenie onkogenow i protoonkogenów w warunkach prawidłowego funkcjonowania komórki transformacji nowotworowej oraz terapii fizykalnej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykazać różnice w przebiegu mitozy i mejozy + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyjaśnić mechanizm działania na komorki promieniowania jonizującego, UV, wysokiej i niskiej temperaturty. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Angażuje się w dyskusję na seminariach i potrafi uzasadnić swoje opinie posługując się nomenklaturą medyczną. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Błony biologiczne.
Skladnikibudulcowe, przepuszczalność

2. Bialka błonowe związane z przewodnictwem nerwowym oraz transmisją sygnałów do komórki

3. Jądro komórkowe
Struktura chromatyny, zmiany zzalezne od stanu czynnościowego.

4. Rybosomy. Siateczka śródplazmatyczna (2 godz.)
Budowa i rola rybosomów oraz siateczki śródplazmatycznej.

5. Aparat Golgiego: wydzielanie komórkowe i zjawisko egzocytozy

6. Lizosomy i endocytoza
Morfologia i typy lizosomów, powstawanie, znaczenie, przedział endosomowy.

7. Mitochondria i peroksyzomy
Charakterystyka błon, grzybki mitochondrialne, fosforylacja oksydatywna, macierz mitochondrialna, biogeneza mitochondriów. Struktura i funcja peroksyzomów

8. Cytoszkielet
Centriole, cytoszkielet i podstawy zjawisk ruchowych w komórce.

9. Cykl komórkowy
Mechanizm podziału jądra i cytoplazmy. Mitoza, mejoza.

10. Znaczenie onkogeny i protoonkogenów warunkach prawidlowych oraz transformacji nowotworowe.

11. Zaprogramowana śmierć komórki.
Przebieg, mechanizmy indukcji.

12. Dzialanie czynników fizycznych na komórkę.

13. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia seminaryjne:

1. Błony biologiczne.
Skladnikibudulcowe, przepuszczalność

2. Bialka błonowe związane z przewodnictwem nerwowym oraz transmisją sygnałów do komórki

3. Jądro komórkowe
Struktura chromatyny, zmiany zzalezne od stanu czynnościowego.

4. Rybosomy. Siateczka śródplazmatyczna
Budowa i rola rybosomów oraz siateczki śródplazmatycznej.

5. Aparat Golgiego: wydzielanie komórkowe i zjawisko egzocytozy

6. Lizosomy i endocytoza
Morfologia i typy lizosomów, powstawanie, znaczenie, przedział endosomowy.

7. Mitochondria i peroksyzomy
Charakterystyka błon, grzybki mitochondrialne, fosforylacja oksydatywna, macierz mitochondrialna, biogeneza mitochondriów. Struktura i funcja peroksyzomów

8. Cytoszkielet
Centriole, cytoszkielet i podstawy zjawisk ruchowych w komórce.

9. Cykl komórkowy
Mechanizm podziału jądra i cytoplazmy. Mitoza, mejoza.

10. Znaczenie onkogeny i protoonkogenów warunkach prawidlowych oraz transformacji nowotworowe.

11. Zaprogramowana śmierć komórki.
Przebieg, mechanizmy indukcji.

12. Dzialanie czynników fizycznych na komórkę.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z przedmiotu (Z) obliczana jest na podstawie procentu uzyskanych punktów z zliczenia pisemnego.

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z zaliczenia pisemnego (Z):
OK = Z

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw biologii organizmów żywych
  • Znajomość podstaw biochemii
  • Znajomość podstaw histologii
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. K. Ostrowski, J. Kawiak. Cytofizjologia. PZWL. 1985
  2. T. Cichocki. J.A. Litwin, J. Mirecka. Kompendium histologii. Wydawnictwo UJ. 2009
  3. Internetowy atlas histologiczny.
  4. www.histologia. cm-uj.krakow.pl
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak