Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biochemia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-407-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zaznajomienie z budową i funkcją makromolekuł organizmów żywych oraz podstawowymi procesami biochemicznymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie makromolekuł organizmów żywych oraz o przebiegu podstawowych procesów biochemicznych. Student posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii. FM1A_W01, FM1A_W06, FM1A_W09, FM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student rozumie przebieg wybranych reakcji (bio)chemicznych. Student potrafi przeprowadzić proste obliczenia biochemiczne. Student potrafi przeprowadzić prostą preparatykę materiału biologicznego. FM1A_U13, FM1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wybrać odpowiednią technikę analityczną pomocną w badaniach biochemiczno-biomedycznych. Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych. FM1A_U07, FM1A_U18, FM1A_U09, FM1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole przeprowadzając powierzoną mu część doświadczenia. Student potrafi brać czynny udział w dyskusji merytorycznej na forum grupy. FM1A_K02, FM1A_K09, FM1A_K06, FM1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie makromolekuł organizmów żywych oraz o przebiegu podstawowych procesów biochemicznych. Student posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie przebieg wybranych reakcji (bio)chemicznych. Student potrafi przeprowadzić proste obliczenia biochemiczne. Student potrafi przeprowadzić prostą preparatykę materiału biologicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać odpowiednią technikę analityczną pomocną w badaniach biochemiczno-biomedycznych. Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole przeprowadzając powierzoną mu część doświadczenia. Student potrafi brać czynny udział w dyskusji merytorycznej na forum grupy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
Moduł obejmuje 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Ćwiczenia organizacyjne + BHP Pracowni biochemicznej
  Efekt kształcenia:
  - Student nabywa wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego postępowania w pracowni biochemicznej,
 • Ilościowe oznaczanie białek
  Efekty kształcenia:
  - Student zapoznaje się z ilościowymi metodami oznaczania białek oraz ograniczeniami w ich stosowaniu,
  - Student potrafi wykonać proste obliczenie biochemiczne,
  - Student potrafi pracować w zespole,
 • Lipidy
  Efekty kształcenia:
  - Student potrafi przeprowadzić prostą preparatykę materiału biologicznego,
  - Student zapoznaje się z wybranymi metodami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii organicznej i biochemii,
  - Student potrafi pracować w zespole,
 • Izolacja kofeiny z różnych produktów spożywczych
  Efekty kształcenia:
  - Student nabywa umiejętności prowadzenia prostych analiz laboratoryjnych stosowanych w biochemii, chemii organicznej, biotechnologii oraz procesach produkcyjnych,
  - Student zapoznaje się z technikami szacowania wydajności oczyszczania wybranego składnika z różnych surowców,
  - Student nabywa umiejętności bieżącego przetwarzania danych płynących z eksperymentów oraz pracy we wzajemnie komunikujących się, niewielkich zespołach,
 • Izolacja lizozymu z jajka kurzego i ocena jego aktywności bakteriobójczej
  Efekty kształcenia:
  - Student potrafi przeprowadzić izolację prostego białka enzymatycznego,
  - Student potrafi przeprowadzić rozdział chromatograficzny na kolumnie jonowymiennej,
  - Student potrafi wykonywać proste obliczenia biochemiczne,
  - Student potrafi pracować w zespole,
 • Fermentacja alkoholowa wybranych sacharydów
  Efekty kształcenia:
  - Student potrafi przeprowadzić proste próby biochemiczne zapisując w poprawny sposób otrzymane wyniki,
  - Student potrafi pracować w zespole,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen z ćwiczeń (0.35) i egzaminu (0.65) obejmującego materiał z wykładów (odbywających się w semestrze zimowym) i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- znajomość podstawowych wiadomości z chemii organicznej,
- zaliczenie wykładu i seminariów z biochemii,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer “Biochemia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 lub dowolne wydanie późniejsze,
- Materiały edukacyjne znajdujące się na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiochemii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (kod dostępu podany zostanie na wykładzie),

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- A. Orzechowska, M. Lipińska, J. Fiedor, A. Chumakov, M. Zając, T. Ślęzak, K. Matlak, K. Strzałka, J. Korecki, L. Fiedor, K. Burda, Coupling of collective motions of the protein matrix to vibrations of the non-heme iron in bacterial photosynthetic reaction centers, Biochim. Biophys. Acta 1797 (2010) 1696-1704.
-R. Trzcińska, P. Suder, A. Bodzoń-Kułakowska, M. Skalska, A. Marcinkowski, J. Kubacki, R. Pędrys, J. Silberring, A. Dworak, B. Trzebicka, Synthesis and characterisation of PEG-peptide surfaces for proteolytic enzyme detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 9049–9059.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych z „Biochemii” reguluje Regulamin dostępny na stronie http://www.neuro.agh.edu.pl/

Zasady zaliczania zajęć:

Przed każdymi ćwiczeniami laboratoryjnymi przeprowadzone zostanie pisemne kolokwium wstępne. Do oceny z ćwiczeń również brana będzie pod uwagę aktywność na zajęciach oraz wykonanie ćwiczenia. Pozostałe informacje dostępne są na stronie http://www.neuro.agh.edu.pl/

Ocena z egzaminu:
Ocena wyliczana po uzyskaniu zaliczenia w drugim terminie:
E = 0.3*(pierwszy termin) + 0.7*(drugi termin)
Ocena wyliczana po uzyskaniu zaliczenia w trzecim terminie:
E = 0.2*(pierwszy termin) + 0.3*(drugi termin) + 0.5*(trzeci termin)
Egzamin w trzecim terminie może być pisemny lub ustny.